CHI ỦY KHOA NÔNG HỌC NHIỆM KỲ 2020-2022

Đ/c Hoàng Thị Thái Hòa

Chi ủy viên

SĐT: 0914.546.204
Email: hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
htthoa@hueuni.edu.vn

Đ/c Trần Minh Quang

Phó Bí thư