CHI ỦY KHOA NÔNG HỌC NHIỆM KỲ 2023 - 2025

Đ/c Hoàng Thị Thái Hòa

Bí thư chi bộ

SĐT: 0914.546.204
Email: hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
htthoa@hueuni.edu.vn

Đ/c Trần Minh Quang

Phó Bí thư

Email: tranminhquang@huaf.edu.vn

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy

Chi ủy viên

Email: nguyenthithuthuy@huaf.edu.vn