Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nông học Nhiệm kỳ 2020-2025

238

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHNL, ngày 16/6/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm gồm:

I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. PGS.TS. Lê Như Cương, Trưởng Khoa NH, Chủ tịch

2. GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Phó Trưởng khoa NH, Phó chủ tịch

3. PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi, Phó Trưởng khoa NH, Phó chủ tịch

4.ThS. Lê Khắc Phúc, Trợ lý khoa học, Thư ký

5. PGS.TS. Nguyễn Đình Thi, Trưởng Bộ môn, Ủy viên

6. TS. Trịnh Thị Sen, Trưởng Bộ môn,Ủy viên

7. TS. Trần Thị Hoàng Đông, Trưởng Bộ môn,Ủy viên

8. ThS. Trần Minh Quang, Giám đốc Trung tâm, Ủy viên

9. GS.TS. Trần Đăng Hòa, Giảng viên cao cấp, Ủy viên

10. PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu Trưởng, Ủy viên

11. PGS.TS. Trần Thị Lệ, Giảng viên cao cấp,Ủy viên

12. PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường, Giảng viên cao cấp, Ủy viên

13. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, Giảng viên cao cấp, Ủy viên.

II. TRỢ LÝ KHOA HỌC

Ông Lê Khắc Phúc, Thạc sĩ, Giảng viên

file QĐ kèm theo

QĐ HĐKHvà ĐT 2020_2025

View Fullscreen