BAN CHỦ NHIỆM KHOA HIỆN NAY (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Trưởng khoa

SĐT: 0914.546.204
Email: hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
htthoa@hueuni.edu.vn

PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi

Phó trưởng khoa (Phụ trách Khoa học & HTQT)

SĐT: 0943822155
Email: phanthiphuongnhi@huaf.edu.vn
ptpnhi@hueuni.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Đình Thi

Phó trưởng khoa (Phụ trách Đào tạo, CTSV)

SĐT: 0914239513
Email: nguyendinhthi@huaf.edu.vn

II. CÁC TRỢ LÍ

TS. Trần Thị Hương Sen

Trợ lí khoa học

Email: tranthihuongsen@huaf.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Dung

Thư kí Khoa, Trợ lí giáo vụ

SĐT: 0914058435
Email: nguyenthidung@huaf.edu.vn