BAN CHỦ NHIỆM KHOA HIỆN NAY (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

I. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Trưởng khoa

SĐT: 0914.546.204
Email: hoangthithaihoa@huaf.edu.vn
htthoa@hueuni.edu.vn

PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi

Phó trưởng khoa

SĐT: 0943822155
Email: phanthiphuongnhi@huaf.edu.vn
ptpnhi@hueuni.edu.vn

II. CÁC TRỢ LÝ

ThS. Lê Khắc Phúc

Trợ lý khoa học

SĐT: 0989194985
Email: lekhacphuc@huaf.edu.vn
lkphuc@hueuni.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Dung

Thư ký Khoa

SĐT: 0914058435
Email: nguyenthidung@huaf.edu.vn