BCH Liên chi đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NÔNG HỌC NHIỆM KỲ 2020 – 2022

TT Họ Và Tên Đơn Vị Chức vụ SĐT Email
I. Liên chi đoàn
1 Phùng Lan Ngọc CBGV Bí thư 0383654382 phunglanngoc@huaf.edu.vn
2 Nguyễn Thị Hoài CBGV Phó Bí thư 0369969360 nguyenthihoai@huaf.edu.vn
3 Hoàng Văn Nam BVTV51 Phó Bí thư 0394158899 hoangvannam.bvtv51@huaf.edu.vn
4 Lê Thị Thúy Hằng BVTV51 UV BCH 0982150308 lethithuyhang.bvtv51@huaf.edu.vn
5 Nguyễn Thị Khánh Huyền NH 51 UV BCH 0946410467 khanhhuyen25081998@gmail.com
6 Phù Hoàng Diệu Phương KHCT51 UV BCH 0906515173 phuhoangdieuphuong.khct51@huaf.edu.vn
7 Nguyễn Thị Xuân Thu KHCT51 UV BCH 0838090636 nguyenthixuanthu.khct51@huaf.edu.vn
8 Nguyễn Ngọc Lâm NH52 UV BCH 0367231400 18l3091029@huaf.edu.vn
9 Nguyễn Thị Ngọc Hà BVTV52 UV BCH 0973351732 18l3021027@huaf.edu.vn
10 Nguyễn Tấn Bình BVTV52 UV BCH 0376125942 18l3021023@huaf.edu.vn
11 Nguyễn Viết Hiếu BVTV53 UV BCH 0355505165 19l3021005@huaf.edu.vn
12 Hoàng Thanh Phương KHCT53 UV BCH 0865494057 19l3011051@huaf.edu.vn
13 Trần Quốc Huy BVTV53 UV BCH 0948506648 19l3021006@huaf.edu.vn
14 Lê Đức Tài BVTV54 UV BCH 0869732469 lekhacductai@gmail.com
15 Ngô Hữu Đoàn NNCNC-SHUD54 UV BCH 0383462187 nhdnpt02@gmail.com

Danh sách này có 15 đồng chí/.