Thao tác nghề

Các biểu mẫu áp dụng cho học phần thao tác nghề áp dụng từ K54 dành cho các sinh viên/ giáo viên thuộc Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, gồm 6 biểu mẫu sau đây:

Quy trình thao tác nghề: 2.1-Quy-trinh_ThaoTacNghe

Mẫu báo cáo thao tác nghề: 2.2-Mau-Bao-Cao-ThaoTacNghe

Phiếu đánh giá của công ty nơi sinh viên thao tác nghề: 2.3. Phieu danh gia cua cong ty vơi sinh vien thao tac nghe

Phiếu chấm điểm quá trình thao tác nghề: 2.4. Phieu cham diem qua trinh thao tac nghe

Phiếu chấm điểm các thao tác trên đồng ruộng: 2.5. Phieu cham diem cac thao tac tren dong ruong

Phiếu chấm điểm báo cáo thao tác nghề: 2.6. Phieu cham diem bao cao tao tac nghe