Thao tác nghề

  1. Phiếu đánh giá Thao tác nghề : PL_Phieu-danh-gia-cua-cong-ty-vơi-sinh-vien-thuc-tap-nghe-nghiep
  2. Mẫu báo cáo Thao tác nghề: 2-Mau-Bao-Cao-ThaoTacNghe
  3. Quy trình Thao tác nghề : 2-Quy-trinh_ThaoTacNghe