Thực tế nghề

  1. Phiếu đánh giá Thực tế nghề: PL_Phieu-danh-gia-cua-cong-ty-vơi-sinh-vien-thuc-tap-nghe-nghiep
  2. Báo cáo Thực tế nghề: 3_Bao-cao-ThucTenghe
  3. Quy trình Thực tế nghề: 3-Quy-trinh_ThucTeNghe