Thực tế nghề

Quy định về thực tế nghề áp dụng cho sinh viên/giáo viên thuộc Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế từ năm 2023 gồm 5 files đính kèm.

  1. 3.1-Quy-trinh_Thuc te nghe. 2023
  2. 3.2. Mau bao cao thuc te nghe
  3. 3.3. Phieu-DG-cua-co quan-vơi-SV-thuc-te nghe
  4. 3.4. Phieu cham diem – Qua trinh Thuc te nghe
  5. 3.5. Phieu cham diem – Thuc te nghe