Ban chủ nhiệm qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ Ban chủ nhiệm
Năm 2020 – 2025 Trưởng khoa: GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa (Tháng 5/2021 – nay)

Trưởng khoa: [PGS.TS. Lê Như Cương] đến tháng 1/2021

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi (Phụ trách Khoa học & HTQT)

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Đình Thi (Phụ trách Đào tạo & CTSV)

Năm 2014 – 2019

 

Trưởng khoa: GS.TS. Trần Đăng Hòa  

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa: [PGS.TS. Lê Như Cương]

Năm 2009 – 2014

 

Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Đăng Hòa

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Phó Trưởng Khoa: Th.S. Bùi Xuân Tín

Năm 2005 – 2009

 

Trưởng khoa: TS. Lê Tiến Dũng

Phó trưởng khoa: PGS. TS. Trần Thị Lệ

Phó Trưởng Khoa: Th.S. Trần Thị Xuân An

Năm 1998 – 2005

 

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu

Phó trưởng khoa: KS. Võ Văn Quang

Phó Trưởng Khoa: Th.S. Nguyễn Thị Nguyệt

Năm 1994 – 1997

 

Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Văn Minh

Phó trưởng khoa: KS. Võ Văn Quang

Năm 1992 – 1993

 

Trưởng khoa: [KS. Mai Thị Bích Hồng]

Phó trưởng khoa: KS. Nguyễn Dũng Tiến

Năm 1989 – 1991

 

Trưởng khoa: [KS. Mai Thị Bích Hồng]

Phó trưởng khoa: KS. Dương Phước Thắng

Năm 1985 – 1988

 

Quyền Trưởng khoa: TS. Vũ Thành

Phó trưởng khoa: [KS. Mai Thị Bích Hồng]

Năm 1981 – 1984

 

Trưởng khoa: GS.TSKH. Võ Hùng

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bình

Năm 1979 – 1980

 

Trưởng khoa: GS.TSKH. Võ Hùng

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bình

Phó trưởng khoa: TS. Trần Trung Ngự

Năm 1976 – 1978

 

Trưởng khoa: GS.TSKH. Võ Hùng

Phó trưởng khoa: GS.TSKH. Phan Liêu

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bình

Năm 1974 – 1975

 

Trưởng khoa: PGS.TS. Trương Đích

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Xuân Lạc

Phó trưởng khoa: GS.TSKH. Võ Hùng

Năm 1967 – 1973 Trưởng khoa: PGS.TS. Hoàng Đức Phương