Phòng chống mối và diệt côn trùng, động vật gây hại

Tên chương trình: Phòng chống mối và diệt côn trùng, động vật gây hại

Số tiết: 120 Tiết   (học vào Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần)

Địa điểm: Trường ĐH Nông Lâm Huế, 102 – Phùng Hưng

Đơn vị tổ chức: Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế

Cấp chứng nhận: Trường Đại học Nông Lâm Huế cấp

Kinh phí đào tạo:  Học viên chi trả

Nội dung:

TT Học phần Số Tiết
Lý thuyết Thực hành
1 Kiến thức cơ bản về côn trùng gây hại  15 5
2 Thuốc diệt côn trùng và thuốc phòng/chống mối mọt 15 5
3 Phương pháp phòng trừ mối/mọt, diệt trừ (Ruồi, Muỗi, Kiến, Gián và các loài côn trùng gây hại khác).  20 10
4 Phương pháp phòng trừ các loài gây hại khác như “Rắn, rết, bọ xít hút máu, rệp giường. 20 10
5 Kiểm soát chuột hại 15 5
  Tổng số tiết 85 35

Đăng ký học: Học viên đăng ký trực tiếp tại  văn phòng Khoa Nông học, qua điện thoại 02343.5255.44, DĐ: 0914058435   hoặc qua email: nguyenthidung@huaf.edu.vn