Ngành Bảo vệ thực vật (Chuẩn đầu ra và Khung chương trình)

386

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 Ngành: Bảo vệ thực vật       (Tiếng Anh: Plant protection)

Mã ngành: 52620112

Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 469 /QĐ-ĐHNL ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế)

 1. Thời gian đào tạo: 4,0 năm
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 126 tín chỉ
 3. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 4. Quy trình đào tạo: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo)
 5. Chuẩn đầu ra

5.1. Chuẩn về kiến thức

 1. Chuẩn khối kiến thức chung toàn Đại học Huế

– Vận dụng được các kiến thức Giáo dục thể chất, An ninh quốc phòng, về tư tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghề nghiệp và cuộc sống;

– Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. Vận dụng được kiến thức về ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường (B1).

 1. Chuẩn khối kiến thức lĩnh vực

– Có khả năng vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, xã hội nhân văn, nhà nước và pháp luật làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho ngành Bảo vệ thực vật;

–  Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và Ứng dụng được trong công việc chuyên môn.

 1. Kiến thức chung khối ngành

Phân tích và áp dụng được các kiến thức khoa học cơ bản như toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tin học làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho khối ngành/ngành khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, nông học và công nghệ rau hoa quả và cảnh quan.

 1. Kiến thức về nghề

– Xây dựng và thực hiện được quy trình phòng trừ sinh vật hại các loại cây trồng theo hướng nông nghiệp an toàn, bền vững; thực hiện quy trình phòng trừ sinh vật hại rừng;

– Ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ phù hợp để giám định chính xác các đối tượng sinh vật hại thực vật và đối tượng kiểm dịch thực vật;

– Thực hiện được công tác điều tra sự phát sinh, dự tính, dự báo các đối tượng sinh vật hại trên các loại cây trồng và thực vật rừng. Thực hiện tổng kết, báo cáo kết quả điều tra, dự tính dự báo sinh vật hại;

– Lập kế hoạch, tổ chức sản xuất sản xuất cây trồng ở quy mô sản xuất hàng hóa;

– Phân tích đánh giá thị trường, hoạch toán hiệu quả kinh tế, tổ chức các hoạt động kinh doanh các sản phẩm bảo vệ thực vật;

– Nắm vững và vận dụng các kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường của của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật.

5.2. Chuẩn về kỹ năng

 1. Kỹ năng về nghề nghiệp (kỹ năng cứng)

– Lập kế hoạch và thực hiện công tác khuyến nông (lập kế hoạch, tổ chức tập huấn, hội nghị đầu bờ….) trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; thiết kế và xây dựng mô hình trình diễn;

– Xây dựng được đề cương nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiên cứu, viết và báo cáo kết quả nghiên cứu;

– Lập được kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm, tập thể.

 1. Kỹ năng mềm

– Kỹ năng tự chủ (các kỹ năng học và tự học suốt đời, quản lý thời gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích kiến thức – kỹ năng của một cá nhân khác để học tập suốt đời…);

– Kỹ năng làm việc theo nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với các nhóm khác nhau);

– Kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp);

– Kỹ năng giao tiếp (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức, …);

– Sử dụng các phương pháp và nghệ thuật trong quá trình giao tiếp, đàm phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc;

– Hiểu biết đạo đức, văn hoá, phong tục, tập quán, thuần phong mỹ tục, các vấn đề về đạo đức xã hội và ứng xử phù hợp trong từng tình huống trong công việc.

– Kỹ năng lập lập kế hoạch, thiết kế và tổ chức các công việc liên quan đến khuyến nông;

5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có năng lực khỏi nghiệp;

– Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ về Bảo vệ thực vật;

– Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

– Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Bảo vệ thực vật;

– Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật về Bảo vệ thực vật;

– Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;

– Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động Bảo vệ thực vật ở quy mô trung bình;

– Có ý thức trách nhiệm với công việc, với bản thân và tập thể. Chịu khó học hỏi, cần cù nghiêm túc và trung thực trong công việc, có thái độ yêu nghề và cầu tiến.

 

 1. Nội dung chương trình (Tên và khối lượng các học phần)
TT Mã học phần Tên học phần Số TC Ghi chú
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 30  
I Lý luận chính trị 10
1 CTR1016 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2 CTR1017 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 CTR1033 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
II Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường 17
5 CBAN12002 Toán cao cấp 2
6 CBAN12202 Toán thống kê 2
7 CBAN12302 Vật lý 2
8 CBAN10304 Hóa học 4
9 CBAN11803 Sinh học 3
10 CBAN11902 Tin học 2
11 NHOC15302 Sinh thái và môi trường 2
III Khoa học xã hội và nhân văn 4
12 KNPT14602 Xã hội học đại cương 2
13 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 2
B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 71
I Kiến thức cơ sở ngành 24
Bắt buộc   20
14 NHOC31172 Thực hành sinh lý và hoá sinh thực vật 2
15 NHOC31201 Thực hành thổ nhưỡng và phân bón 1
16 NHOC31082 Thổ nhưỡng 2
17 NHOC20902 Chọn tạo giống cây trồng 2
18 LNGH31102 Khí tượng 2
19 NHOC31151 Thực hành giống cây trồng 1
20 NHOC31262 Vi sinh vật học trong trồng trọt 2
21 NHOC21902 Di truyền thực vật 2
22 NHOC22502 Hóa sinh thực vật 2
23 NHOC31022 Sinh lý thực vật 2
24 NHOC24402 Phân bón 2
Tự chọn (Chọn 4/8) 4
25 NHOC31012 Nguyên lý kỹ thuật canh tác 2
26 NHOC24802 Phương pháp tưới tiêu 2
27 NHOC21602 Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật 2
28 NHOC28502 Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt 2
II Kiến thức ngành 45
Bắt buộc   37
29 NHOC31141 Thực hành công nghệ sinh học 1
30 NHOC31102 Thực hành bảo vệ thực vật chuyên khoa 2
31 NHOC31112 Thực hành bảo vệ thực vật đại cương 2
32 NHOC24002 Kỹ thuật trồng rau 2
33 NHOC23702 Kỹ thuật trồng cây ăn quả 2
34 NHOC29802 Kỹ thuật sản xuất cây lương thực 2
35 NHOC29702 Kỹ thuật sản xuất cây công nghiệp 2
36 NHOC25502 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 2
37 NHOC24702 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 2
38 NHOC21802 Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng 2
39 NHOC28702 Bệnh cây đại cương 2
40 NHOC29502 Côn trùng học đại cương 2
41 NHOC29402 Côn trùng chuyên khoa 2
42 NHOC28602 Bệnh cây chuyên khoa 2
43 NHOC22002 Dịch tễ học bảo vệ thực vật 2
44 NHOC23302 Kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch 2
45 NHOC21202 Cỏ dại 2
46 NHOC25102 Quản lý dịch hại tổng hợp 2
47 NHOC29602 Động vật hại nông nghiệp 2
Tự chọn (Chọn 8/16) 8
48 LNGH31092 Khảo nghiệm và kinh doanh thuốc BVTV 2
49 NHOC24902 Quản lý cây trồng tổng hợp 2
50 NHOC25602 Sức khỏe hạt giống 2
51 NHOC26302 Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn 2
52 NHOC31252 Trồng cây trong nhà có mái che 2
53 NHOC21702 Công nghệ sản xuất giống cây trồng 2
54 NHOC29902 Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệu 2
55 NHOC28302 Quản lý dịch hại cây trồng trong nhà lưới, nhà kính 2
III Kiến thức bổ trợ 8
56 KNPT21602 Kỹ năng mềm 2
57 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 2
58 KNPT23002 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
59 KNPT21202 Kinh tế nông nghiệp 2
IV Thực tập nghề nghiệp 10
60 NHOC26901 Tiếp cận nghề 1
61 NHOC31033 Thao tác nghề 3
62 NHOC31216 Thực tế nghề 6
V Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế 10
63 NHOC22810 Khóa luận tốt nghiệp 10
64 NHOC27906 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 6
65 NHOC28402 Trang trại tổng hợp 2
66 NHOC29202 Chuyên đề Xây dựng quy trình quản lý dịch hại cây trồng 2
  KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 128
 1. Điều kiện tốt nghiệp:

– Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng;

– Chứng chỉ giáo dục thể chất;

– Chứng chỉ ngoại ngữ B1;

– Chuẩn CNTT cơ bản.