Hội đồng đánh giá chuyên đề và tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh ngành Bảo vệ thực vật

30

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức họp hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan: “Nghiên cứu bệnh nứt thân chảy nhựa cây dưa hấu do nấm Didymella bryoniae gây ra và biện pháp phòng trừ sinh học” và  chuyên đề nghiên cứu sinh ”Quản lý vi khuẩn gây hại cây trồng” cho nghiên cứu sinh Ngô Thạch Quỳnh Huyên ngành Bảo vệ thực vật.

Nghiên cứu sinh Ngô Thạch Quỳnh Huyên đã báo cáo các nội dung liên quan của tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh trước Hội đồng chuyên môn và nhận được sự đánh giá cao. Bên cạnh việc công nhận những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện tiểu luận tổng quan, chuyên đề; các thành viên Hội đồng cũng có một số gợi ý, góp ý để hỗ trợ nghiên cứu sinh hoàn thiện tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh.

Hình ảnh tại buổi đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh: