Lý lịch khoa học PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường

0
48

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/867

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Trường                   Ngày sinh:03/07/1965

Chức danh:     Giảng viên chính                     Trình độ: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học

Điện thoại liên lạc:01684389175                    Fax: 84 054 3524923

Email: nvinhtruong@huaf.edu.vn hoặc nvinhtruong@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐHNL thành phố HCM Trồng Trọt 1988
Đại học Trường ĐHSP Huế Anh Văn 1996
Thạc sĩ The University of Philippines LosBanos Cỏ dại, bệnh lý thực vật 2002
Tiến sĩ The University of Sydney Bệnh lý thực vật 2008
Sau tiến sĩ The University of Tennessee Bệnh lý thực vật 2011

III. Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1988-1990 Viện KHKT Nông Nghiệp miền Nam Nghiên cứu viên
1990-1996 Chi cục BVTV Thừa Thiên Huế Chuyên viên
1996-2008 Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên
2009-2010 Trường Đại học Nông Lâm Huế Giảng viên chính
2010-nay Trường Đại học Nông Lâm Huế Trưởng bộ môn BVTV, Phó Trưởng Khoa Nông học

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ Vài trò Thời gian thực hiện
1 Biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu hại lạc Trường ĐHNL Huế Chủ trì 1997
2 Hiện trạng sử dụng thuốc BVTV ở Thừa Thiên Huế Trường ĐHNL Huế Chủ trì 1998
3 Khảo nghiệm một số loại thuốc trừ sâu đục thân mía ở tỉnh Thừa Thiên Huế Trường ĐHNL Huế Chủ trì 1999
4 Tăng cường cơ sở khoa học công tác bảo tồn đa dạng giống lúa nước trên đồng ruộng: Nghiên cứu trường hợp vùng đồng bằng ven biển Việt Nam – Bảo tồn nội vi đa dạng sinh học nông nghiệp IPGRI Thành viên 2002-2004
5 Điều tra thành phần bệnh hại hồ tiêu ở Quảng Trị Trường ĐHNL Huế Chủ trì 2003
6 Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ và thị trường để phát triển vùng hồ tiêu nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu Cấp nhà nước Thành viên 2001-2005
7 Dự án “Chẩn đoán, khuyến nông và phòng trừ bệnh hại cây trồng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam” ACIAR Thành viên 2005-2008
8 Phòng trừ bệnh héo rũ cây ớt do Phytophthora capsici bằng phân gà Trường ĐHNL Huế Chủ trì 2009
9 Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống một số giống cây có củ (khoai môn sọ, khoai mỡ) có khả năng chịu hạn phục vụ sản xuất ở vùng Duyên hải miền trung và Tây nguyên Cấp nhà nước Chủ trì đề tài nhánh 2008-2010
10 Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn đối kháng Pseudomonas putida phòng trừ nhóm bệnh héo rũ hại lạc do nấm tại Thừa Thiên Huế Cấp bộ Thành viên 2009-2010
11 Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể Phytophthora capsici gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở Quảng Trị Cấp ĐHH Chủ trì 2011-2012
12 Xây dựng và chuyển giao qui trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh và chết chậm hồ tiêu ở Quảng Trị Đề tài liên kết Sở KHCN tỉnh Quảng Trị Chủ trì 2011-2013
4.2 Các giáo trình và sách chuyên khảo Giáo trình/Sách Năm xuất bản
4.3 Bài báo khoa học: Loại công bố Năm công bố Xếp hạng
1 Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Hà Vi (2012). Sự hình thành bào tử trứng Phytophthora capsici Leonian trên mô thực vật và vòng đời bệnh thối gốc rễ hồ tiêu. Tạp chí BVTV số 4: 31-33.
2 Nguyen V Truong, Lester W. Burgess, and Edward C.Y. Liew (2012). Cross-infectivity and genetic variation of Phytophthora capsici isolates f-rom chilli and black pepper in Vietnam. Australasian Plant Pathology 41, 439-447.
3 Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thanh Thoảng, Nguyễn Thị Hà Vi, Hà Thị Cẩm Nhung, Trần Đăng Khoa, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín (2012). Điều tra các loài thực vật là phổ ký chủ của Phytophthora capsici Leonian gây bệnh trên cây hồ tiêu tại Cam Lộ, Quảng Trị. Tạp chí BVTV số 3: 23-25.
4 Nguyễn Vĩnh Trường, Lê Tiến Dũng, Thái Doãn Hùng, Nguyễn Hồ Lam (2012). Đánh giá khả năng chịu hạn các giống khoai môn, khoai sọ thu thập ở miền Trung và Tây Nguyên. Tạp chí NN&PTNT tháng 3/2012: 147-151.
5 Nguyen Vinh Truong, Lester W. Bugess and Edward C.Y. Liew (2012). Greenhouse and field evaluations of potassium phosphonate: the control of Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam. Archives of Phytopathology and Plant Protection 45: 724-739.
6 Dylan Storey, Nguyen Vinh Truong,  Joann Mudge, Neil A. Miller,  Brandon J. Rice,  Daniel Gobena, Sandesh Shrestha, and Kurt Lamour(2011).Marker discovery and application for the Taro (Colocasia esculenta) pathogen Phytophthora colocasiae. Oomycetes Molecular Genetics Network Meeting 13-15 Mar 2011, Pacific Grove, CA, USA.
7 Nguyễn Vĩnh Trường, Lê Trung Uẩn, Hoàng Trọng Tiến, Đinh Thị Phương (2011). Phương pháp sử dụng lá cây hồ tiêu bẫy nấm Phytophthora capsici Leonian trong đất gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu tại Chư Sê-Gia Lai. Tạp chí BVTV, số 3: 20-23.
7 Trần Thi Thu Hà, Đinh Thị Phương, Đào Thị Hằng,Nguyễn Vĩnh Trường, Phạm Lệ Hoàng (2010). Ảnh hưởng của vi khuẩn đối kháng Pseudomonas đến bệnh héo rũ gốc mốc đen (Aspergillus niger Van Tiegh) trên cây lạc và khả năng tồn tại của chúng. Tạp chí Công nghệ Sinh học 8(3B): 1299-1304.
8 Nguyễn Vĩnh Trường, Võ Đức Khá và Trần Thị Nga (2010) Tình hình bệnh chết rũ, thối gốc ớt gây ra do nấm Phytophthora capsici ở một số tỉnh miền Trung và hiệu quả bón chế phẩm phân gà đề phòng trừ bệnh. Tạp chí BVTV, số 6: 23-26.
9 Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Hảo và Lê Tiến Dũng (2010) Bệnh sương mai gây hại các giống khoai môn thu thập ở các tỉnh miền Trung. Tạp chí BVTV, số 1: 26-30.
10 Nguyễn Vĩnh Trường(2010). Ứng dụng kỹ thuật RAMS để phân tích di truyền quần thể Phytophthora capsici phân lập từ cây hồ tiêu. Hội thảo Quốc gia bệnh cây và sinh học phân tử lần thứ 9 từ 24 – 25/10/2010 tại Trường Đại học Nông Lâm Huế. NXBNN Hà Nội. Tr. 167-172.
11 N.V. Truong , L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2010). C-haracterisation of Phytophthora capsici isolates f-rom black pepper in Vietnam. Fungal Biology 114: 160-170.
12 N.V. Truong , L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2009). C-haracterisation of Phytophthora capsici isolates f-rom chilli in Vietnam (Abstract). The 17th Biennial Australasian Plant Pathology Society Conference Handbook. Australasian Plant Pathology Society. Pp. 187.
13 Nguyễn Vĩnh Trường, L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2008). Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Disease survey, aetiology and control measures. Journal of plant Pathology 90 (2, supplemement): 424.
14 Nguyễn Vĩnh Trường, L.W. Burgess và E.C.Y. Liew (2008). Kết quả chẩn đoán bệnh chết rũ và thối gốc ớt. Hội thảo Quốc gia bệnh cây và sinh học phân tử lần thứ 7 từ 18 – 19/10/2008 tại Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp miền núi phía Bắc. NXBNN Hà Nội. Tr. 56-60.
15 Nguyễn Vĩnh Trường(2008). Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất. Tạp chí BVTV, số 4: 13-16.
16 NV. Truong, L.W. Burgess and E.C.Y. Liew (2008). Prevalence and aetiology of Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam. Australasian Plant Pathology 37: 431-442.
17 NV. Truong, L.W. Burgess and E.C.Y. Liew (2008). Prevalence and aetiology of Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam. Australasian Plant Pathology 37: 431-442.
18 Nguyễn Vĩnh Trường., Edward C.Y. Liew và Lester W. Burgess (2006). Hình thức sinh sản hữu tính của Phytophthora capsici Leonian, tác nhân gây bệnh chết héo hồ tiêu. Tạp chí BVTV, số 3: 14-18.
19 Vũ Huy Trung., Nguyễn Vĩnh Trường và Nguyễn Thị Nguyệt (2005). Nghiên cứu bệnh nức thân chảy gôm dưa hấu và khảo nghiệm một số loại thuốc trừ bệnh. Tạp chí BVTV, số 3: 14-18.
20 N.V. Truong., L.W. Burgess and E.C.Y Liew (2005). Survey of quick wilt of black pepper in Vietnam (Abstract). The 15th Biennial Australasian Plant Pathology Society Conference Handbook. Australasian Plant Pathology Society. Pp 376.
21 Truong Van Tuyen, Nguyen Vinh Truong, Hoang Thi Thai Hoa, Le Thieu Ky, Nguyen Thi Lan and Dinh Thi Son (2005), Farmer’ practices in conservation of rice diversity on-farm: lessons learned and policy implications in coastal lowland rice agroecosystems, In situ conservation of agricultural biodiversity on-farm: lessons learned and policy implications. International Plant Genetic Institute (IPGRI), Rome, Italy, p. 25-38.
22 Trương Văn Tuyển, Nguyễn Vĩnh Trường, Hoàng Thị Thái Hoà, Lê Thiếu Kỳ, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Sơn, Ratna Bhuwon Sthapit, Devra Jarvis và CS (2004), Tăng Cường Cơ Sở Khoa Học Công Tác Bảo Tồn Đa Dạng Giống Lúa Nước Trên Đồng Ruộng: Nghiên Cứu Trường Hợp Vùng Đồng Bằng Ven Biển Việt Nam. Bảo Tồn Nội Vi Đa Dạng Sinh Học Nông Nghiệp., Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Tr. 40-55.
23 Trương Văn Tuyển, Lê Thiếu Kỳ, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Sơn, Nguyễn Thị Thanh (C) và Nguyễn Vĩnh Trường (2004), Đa Dạng Giống Lúa Với Cách Xem Xét Về Kinh Tế Và Giải Pháp Gia Tăng Giá Trị Cho Giống Lúa Địa Phương Vùng Đất Cát Ven Biển Miền Trung. Bảo Tồn Nội Vi Tài Nguyên Cây Trồng Vì Sự Phát Triển Bền Vững., Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Tr. 27-35.
24  Nguyễn Vinh Trường (2004). Thử nghiệm kỹ thuật ngâm rễ tiêu trong dung dich thuốc phosacide để phòng trị bệnh chết héo hồ tiêu ở Quảng Trị. Tạp chí BVTV, số 2: 7-10.
25 Nguyễn Vĩnh Trường(2004). Một số kết quả nghiên cứu vè bệnh chết héo hồ tiêu ở Quảng Trị. Tạp chí BVTV, sô 3: 10-15.
26  Nguyễn Vĩnh Trường, Đặng Lưu Hoa., L.W. Burgess., F.H.L. Benyon., Trần Nguyễn Hà., Nguyễn Kim Vân và Ngô Vĩnh Viễn (2002). Bước đầu chẩn đoán bệnh thối rễ hồ tiêu ở Việt Nam. Hội nghị Quốc Gia về Bệnh cây và Sinh học Phân tử lần thư nhất tại Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. Tr: 87-89.
27 Nguyễn Vĩnh Trường., Nguyễn Minh Hiếu và Lê Ngọc Anh. (2002). Một số kết quả điều tra tình hình sâu bệnh hại mía tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Trường Đại học Nông Lâm Huế. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp. Tr: 184 -188.
28 Nguyễn Vĩnh Trường (1998). Bước đầu nghiên cứu về thiên địch sâu năn ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí BVTV, số  5: 5-7.
29 Nguyễn Vĩnh Trường và CTV (1997). Kết quả nghiên cứu sâu đục dây khoai lang ở Thừa Thiên Huế từ 1996-1997. Tạp chí BVTV, số 5: 9-13.
4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành Năm bảo vệ
a) Nghiên cứu sinh (tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):
b) Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn)
1

Võ Đức Khá – Đánh giá tình hình bệnh chết rũ, thối gốc cây ớt ở các tỉnh miền Trung và hiệu quả các chế phẩm phân gà để phòng chống bệnh

Trồng trọt 2010
2

Thái Doãn Hùng -Nghiên cứu  khả năng chịu hạn của một số giống khoai môn sọ (Colocasia esculenta L.) tại điạ bàn Thừa Thiên Huế

Trồng trọt 2010
3

Trần Thái Hà – Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu, năng suất và chất lượng các giống tiêu trồng thử nghiệm tại xã Cam Nghĩa –  Cam Lộ – Quảng Trị

Trồng trọt 2011
4

Nguyễn Thị Thanh Thảo – Khảo sát, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của tiêu ghép trồng tại Cam Nghĩa, Quảng Trị

Trồng trọt 2012
4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

01 Giảng dạy:

Các môn học đảm nhận:

– Bậc đại học: Bệnh cây đại cương (NHOC 3183), Bệnh cây chuyên khoa (NHOC2353), Bệnh cây nông nghiệp (NHOC2152), Kiểm dịch thực vật (NHOC 3382), Dự tính dự báo sâu bệnh hại (NHOC3392).

– Bậc sau đại học: Nấm hại thực vật, Sinh thái bệnh hại thực vật, Khoa học quản lý cỏ dại

02 Hướng nghiên cứu khoa học:

– Nghiên cứu về bệnh hại cây trồng có nguồn bệnh trong đất

– Nghiên cứu về quản lý tổng hợp cỏ dại hại cây trồng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here