Lý lịch khoa học PGS.TS. Lê Như Cương

0
47

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/843

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Lê Như Cương                             Ngày sinh:15/11/1974

Chức danh: Giảng viên                                   Trình độ: Phó Giáo sư – Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học

Điện thoại liên lạc:      0914242922                Fax:

Email: lecuong@huaf.edu.vn hoặc cuongknh@yahoo.com

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế Bảo vệ thực vật 1998
Thạc sĩ Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nông nghiệp 2003
Tiến sĩ Đại học Wageningen, Hà Lan Bệnh cây, phòng trừ sinh học bệnh cây và sinh học phân tử 2011

III. Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1999- nay Đại học Nông lâm, Đại học Huế Giảng viên

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ Vài trò Thời gian thực hiện
01 Đánh giá thực trạng một số loại đất và cây trồng sau đại hồng thủy tại Thừa Thiên Huế bước đầu đề xuất các giải pháp khắc phục Bộ GD & Đào tạo Thành viên 2000-2001
02 Nghiên cứu về nhóm bệnh héo rũ lạc và một số biện pháp phòng trừ tại Thừa Thiên Huế Trường ĐHNL Huế Chủ trì 2002
03 Đánh giá khả năng kháng bệnh héo rũ gốc mốc đen và héo rũ gốc mốc trắng trên hai giống lạc MD7 và L14 trong điều kiện có lây bệnh nhân tạo Trường ĐHNL Huế Chủ trì 2004
04 Nghiên cứu bệnh chảy gôm và biện pháp phòng trừ trên cây thanh trà, Thừa Thiên Huế Bộ GD & ĐT Thư ký 2002-2003
05 Nghiên cứu nhóm bệnh héo tũ hại lạc và một số biện pháp phòng trừ tại tỉnh Quảng Bình Bộ GD & ĐT Thư ký 2003-2004
06 Khai thác và phát triển nguồn gen các giống lúa đặc sản đại phương Ra Zư, Căn Ngườn, A Ri, Cu Giơ cho các tỉnh Miền Trung Nhà nước Thành viên 2012-2013
4.2 Các giáo trình và sách chuyên khảo Giáo trình/Sách Năm xuất bản
01 Kỹ thuật trồng rau bản địa Sách tham khảo 2007
02 Diversity and biological control of Sclerotium rolfsii, causal agent of stem rot of groundnut Sách tham khảo 2011
4.3 Bài báo khoa học: Loại công bố Năm công bố Xếp hạng
01 Lê Như Cương. Tình hình bệnh héo rũ hại lạc và kết quả nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật), 2004, Số: 1, Trang: 9-15. Bài báo 2004 Quốc gia
02 Lê Như Cương. Kết quả nghiên cứu về bệnh héo rũ lạc và một số biện pháp phòng trừ tại Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ nông lâm nghiệp 2000-2002, 2003, Trang: 38-43. Bài báo 2004 Quốc gia
03 Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Như Cương. Kết quả nghiên cứu nhóm bệnh héo rũ hại lạc và một số biện pháp phòng trừ tại Quảng Bình, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2004, Số: 11, Trang: 1537-1538. Bài báo 2004 Quốc gia
04 Le, C.N (Lê Như Cương); Kruijt, M.; Raaijmakers, J.M.. Diversity and biological control of Sclerotium rolfsii, causal agent of stem and pod rot of groundnut, 8th International PGPR Workshop. Proceeding Book. Portland, Oregon, USA, 2009, Trang: 57. Bài báo 2009 Quốc tế
05 Le, C.N (Lê Như Cương), M. Kruijt, and J.M. Raaijmakers. Involvement of phenazines and lipopeptides in interactions between Pseudomonas species and Sclerotium rolfsii, causal agent of stem rot disease on groundnut, Journal of Applied Microbiology. Volume 112, Issue 2, 2012, p: 390-403. Bài báo 2012 Quốc tế
06 Le, C.N (Lê Như Cương); Mendes, R.; Kruijt, M.; Raaijmakers, J.M. . Genetic and Phenotypic Diversity of Sclerotium rolfsii in Groundnut Fields in Central Vietnam, Plant Disease. Volume 96, Issue 3, 2012, p: 389-397. Bài báo 2012 Quốc tế
4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành Năm bảo vệ
a) Nghiên cứu sinh (tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):
b) Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn)
01 Daniel Teshome Lopisso. Functional analysis of antagonistic bacteria with activity against Sclerotium rolfsii, causal agent of stem rot of groundnut (Arachis hypogaea L.) Plant Pathology and Entomology 2010
02 Natasja Riksen. Effect of beneficial rhizosphere bacteria on growth and health of groundnut Plant Pathology and Entomology 2011
4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

01 Giảng dạy:

Các môn học đảm nhận:

– Bậc đại học: Bệnh cây đại cương (NHOC3183), Bệnh cây chuyên khoa (NHOC3363), Bệnh cây nông nghiệp (NHOC3172), Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) (NHOC3422).

–  Bậc sau đại học: Sinh thái bệnh cây.

02 Hướng nghiên cứu khoa học:

– Đa đạng sinh học của quấn thể nấm, vi khuẩn gây bệnh cây

– Đa dạng sinh học của quần thể vi khuẩn có ích với cây trồng

– Phòng trừ sinh học bệnh hại cây trồng

– Ứng dụng vi khuẩn kích thích sinh trưởng cây trồng

– Giống kháng bệnh

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here