Chương trình và kế hoạch Đào tạo ngành Nông nghiệp Công nghệ cao

410

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình: Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Nông Nghiệp Công Nghệ Cao                      Mã số: 7620118

Tên tiếng Anh: Hi-Tech Agriculture

Loại hình đào tạo: Chính quy                         Danh hiệu: Kỹ sư

Đơn vị quản lý: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo

– Căn cứ vào Thông tư số 07/2015/TT–BGDĐT ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học;

– Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1466/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

– Căn cứ theo Phụ lục V về Chương trình đào tạo trình độ đại học theo hệ tín chỉ (kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế);

– Căn cứ thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;

– Tham khảo thêm chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao của Học viện Nông nghiệp Việt nam, chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao  của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Ngành Công nghệ Nông nghiệp của Trường Đại học Queen’s University Belfast – Anh

– Trên cơ sở đội ngũ giáo viên và trang thiết bị phục vụ cho đào tạo có được tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

1.1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của ngành Nông nghiệp Công nghệ cao: đào tạo kỹ sư nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; chủ động, sáng tạo trong học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và có khả năng tìm kiếm được việc làm hoặc tự khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; có khả năng phát triển sự nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế của đất nước.

 Mục tiêu cụ thể

Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao trình độ đại học nhằm đào tạo kỹ sư Nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục phát triển trong chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước.

Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhà nước và pháp luật và môi trường; có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng và khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ thông thường.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Nông nghiệp công nghệ cao được trang bị những kiến thức cơ sở Nông nghiệp và những kiến thức chuyên sâu về cây trồng, tự động hóa, công nghệ thông tin để từ đó biết cách áp dụng các công nghệ này vào quá trình sản xuất cây trồng.

Kỹ sư Nông nghiệp công nghệ cao có khả năng vận dụng những kiến thức về cây trồng, công nghệ thông tin, tự động quá vào lĩnh vực chăm sóc, quản lý cây trồng để đạt được năng suất và hiệu quả cao; tiếp cận và vận dụng những công nghệ mới vào quá trình quá trình sản xuất nhằm tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhất.

Kỹ sư ngành Nông nghiệp công nghệ cao có khả năng làm việc theo nhóm, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, biết phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Nông nghiệp, đúc kết và hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành Nông nghiệp công nghệ cao còn có thể làm việc được ở Viện, Trường, các Cơ quan nghiên cứu; bên cạnh đó, làm việc tốt ở các sở ban ngành và công ty liên quan đến các lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao. Đủ trình độ để theo học ở những bậc học cao hơn trong và ngoài nước.

1.2. Thời gian đào tạo

Ngành Nông nghiệp công nghệ cao được tiến hành đào tạo theo Quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo. Kế hoạch chương trình đào tạo dự kiến tiến hành trong 4 năm.

1.3. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

– Hình thức đào tạo: Chương trình được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

– Điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổng thời lượng chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Nông nghiệp công nghệ cao bao gồm 128 tín chỉ, được chia làm 2 khối kiến thức như sau: Khối kiến thức Giáo dục đại cương là 29 tín chỉ, Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm: (1) cơ sở khối ngành là 26 tín chỉ chiếm, (2) kiến thức chuyên ngành là 45 tín chỉ, (3) thực tập là 10 tín chỉ và (4) Khóa luận tốt nghiệp đại học là 10 tín chỉ. Ngoài ra, chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Giáo dục thể chất, và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng bắt buộc sinh viên phải tích lũy trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

1.5.  Thang điểm

Theo quy định của quy trình đào tạo học chế tín chỉ

 

1.6. Nội dung chương trình

Bảng 1. Nội dung chương trình

STT Mã học phần Học phần Số TC LT TH
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 30    
I Lý luận chính trị   11    
1 CTR1018 Triết học Mác – Lênin 3    
2 CTR1019 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2    
3 CTR1020 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2    
4 CTR1021 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2    
5 CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2    
II Tin học, Khoa học tự nhiên và môi trường 15    
6 CBAN12202 Toán thống kê 2    
7 CBAN10304 Hóa học 4    
8 CBAN12302 Vật lý 2    
9 CBAN11902 Tin học 2    
10 CBAN11803 Sinh học 3    
11 NHOC15302 Sinh thái và môi trường 2    
III Khoa học xã hội và nhân văn 4    
12 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 2    
13 KNPT14602 Xã hội học đại cương 2    
B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 98    
I Kiến thức cơ sở ngành   27    
  Bắt buộc   23    
14 NHOC31372 Nhập môn Nông nghiệp công nghệ cao 2    
15 CKCN24702 Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa 2    
16 NHOC20902 Chọn tạo giống cây trồng 2    
17 NHOC31151 Thực hành giống cây trồng 1    
18 NHOC31262 Vi sinh vật học trồng trọt 2    
19 NHOC21902 Di truyền thực vật 2    
20 NHOC22502 Hóa sinh thực vật 2    
21 NHOC25203 Sinh lý cây trồng 2    
22 NHOC31161 Thực hành sinh lý thực vật 1    
23 NHOC21802 Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng 2    
24 NHOC26202 Thổ nhưỡng 2    
25 NHOC31201 Thực hành thổ nhưỡng và phân bón 1    
26 NHOC24402 Phân bón 2    
  Tự chọn (Chọn 4/10)   4    
27 NHOC21702 Công nghệ sản xuất giống cây trồng 2    
28 NHOC24802 Công nghệ tưới tiêu 2    
29 NHOC31392 Công nghệ điều khiển cây trồng 2    
30 NHOC22202 Giá thể và dinh dưỡng cây trồng 2    
31 NHOC21102 Chọn và tạo giống rau hoa quả 2    
II Kiến thức ngành   43    
  Bắt buộc   33    
32 NHOC31472 Thiết kế, xây dựng và vận hành nhà sản xuất cây trồng 2    
33 NHOC31502 Ứng dụng CNTT trong NN 2    
34 NHOC24002 Kỹ thuật trồng rau 2    
35 NHOC24702 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 2    
36 NHOC28202 Trồng cây trong nhà có mái che 2    
37 NHOC29502 Côn trùng học đại cương 2    
38 NHOC28302 Quản lý dịch hại trong nhà lưới nhà kính 2    
39 NHOC28702 Bệnh cây đại cương 2    
40 NHOC31112 Thực hành BVTV đại cương 2    
41 NHOC22602 Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh 2    
42 NHOC31422 Nông nghiệp chính xác 2    
43 NHOC23802 Kỹ thuật trồng cây không đất 2    
44 NHOC31141 Thực hành công nghệ sinh học 1    
45 NHOC26302 Thực hành nông nghiệp tốt và Nông nghiệp an toàn 2    
46 NHOC31442 Nông nghiệp hữu cơ 2    
47 NHOC29902 Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệu 2    
48 NHOC31482 Thực hành sản xuất cây trồng NN CNC 2    
  Tự chọn (Chọn 10/18)   10    
49 NHOC29802 Kỹ thuật sản xuất cây lương thực 2    
50 NHOC29702 Kỹ thuật sản xuất cây công nghiệp 2    
51 NHOC31432 Nông nghiệp đô thị 2    
52 NHOC23702 Kỹ thuật trồng cây ăn quả 2    
53 NHOC23502 Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươm 2    
54 NHOC23602 Kỹ thuật sau thu hoạch rau hoa quả 2    
55 NHOC24902 Quản lý cây trồng tổng hợp 2    
56 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 2    
57 NHOC28402 Trang trại tổng hợp 2    
III Kiến thức bổ trợ   8    
58 KNPT21602 Kỹ năng mềm 2    
59 KNPT27702 Khởi nghiệp nông thôn 2    
60 KNPT1022 Phương pháp tiếp cận khoa học 2    
61 KNPT21202 Kinh tế nông nghiệp 2    
IV Thực tập nghề nghiệp   10    
62 NHOC31451 Tiếp cận nghề nông nghiệp công nghệ cao 1    
63 NHOC31463 Thao tác nghề nông nghiệp công nghệ cao 3    
64 NHOC31496 Thực tế nghề nông nghiệp công nghệ cao 6    
V Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế 10    
65 NHOC31310 Khóa luận tốt nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao 10    
66 NHOC31386 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao 6    
67 NHOC31402 Chuyên đề thiết kế nhà sản xuất cây trồng CNC 2    
68 NHOC31412 Chuyên đề xây dựng quy trình sản xuất cây trồng CNC 2    
  KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA  128    

 

2. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN

2.1. Phân bổ chương trình đào tạo

Bảng 2. Kế hoạch đào tạo

STT Mã học phần Học phần Số TC Học kỳ dự kiến thực hiện Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 30
I Lý luận chính trị 11
1 CTR1018 Triết học Mác – Lênin 3          
2 CTR1019 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2          
3 CTR1020 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2          
4 CTR1021 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2          
5 CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2          
II Tin học, Khoa học tự nhiên và môi trường 15
6 CBAN12202 Toán thống kê 2    
7 CBAN10304 Hóa học 4    
8 CBAN12302 Vật lý 2    
9 CBAN11902 Tin học 2    
10 CBAN11803 Sinh học 3    
11 NHOC15302 Sinh thái và môi trường 2    
III Khoa học xã hội và nhân văn 4    
12 TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 2    
13 KNPT14602 Xã hội học đại cương 2    
B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 98
I Kiến thức cơ sở ngành 27
  Bắt buộc   23
14 NHOC31372 Nhập môn Nông nghiệp công nghệ cao 2
15 CKCN24702 Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa 2
16 NHOC20902 Chọn tạo giống cây trồng 2
17 NHOC31151 Thực hành giống cây trồng 1
18 NHOC31262 Vi sinh vật học trồng trọt 2
19 NHOC21902 Di truyền thực vật 2
20 NHOC22502 Hóa sinh thực vật 2
21 NHOC25203 Sinh lý cây trồng 2
22 NHOC31161 Thực hành sinh lý thực vật 1
23 NHOC21802 Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng 2
24 NHOC26202 Thổ nhưỡng 2
25 NHOC31201 Thực hành thổ nhưỡng và phân bón 1
26 NHOC24402 Phân bón 2
  Tự chọn (Chọn 4/10) 4
27 NHOC21702 Công nghệ sản xuất giống cây trồng 2
28 NHOC24802 Công nghệ tưới tiêu 2
29 NHOC31392 Công nghệ điều khiển cây trồng 2
30 NHOC22202 Giá thể và dinh dưỡng cây trồng 2
31 NHOC21102 Chọn và tạo giống rau hoa quả 2
II Kiến thức ngành 43
  Bắt buộc   33
32 NHOC31472 Thiết kế, xây dựng và vận hành nhà sản xuất cây trồng 2
33 NHOC31502 Ứng dụng CNTT trong NN 2
34 NHOC24002 Kỹ thuật trồng rau 2
35 NHOC24702 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng 2                  
36 NHOC28202 Trồng cây trong nhà có mái che 2
37 NHOC29502 Côn trùng học đại cương 2
38 NHOC28302 Quản lý dịch hại trong nhà lưới nhà kính 2
39 NHOC28702 Bệnh cây đại cương 2
40 NHOC31112 Thực hành BVTV đại cương 2
41 NHOC22602 Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh 2
42 NHOC31422 Nông nghiệp chính xác 2
43 NHOC23802 Kỹ thuật trồng cây không đất 2
44 NHOC31141 Thực hành công nghệ sinh học 1
45 NHOC26302 Thực hành nông nghiệp tốt và Nông nghiệp an toàn 2
46 NHOC31442 Nông nghiệp hữu cơ 2
47 NHOC29902 Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệu 2
48 NHOC31482 Thực hành sản xuất cây trồng NN CNC 2
  Tự chọn (Chọn 10/18) 10
49 NHOC29802 Kỹ thuật sản xuất cây lương thực 2
50 NHOC29702 Kỹ thuật sản xuất cây công nghiệp 2
51 NHOC31432 Nông nghiệp đô thị 2
52 NHOC23702 Kỹ thuật trồng cây ăn quả 2
53 NHOC23502 Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươm 2
54 NHOC23602 Kỹ thuật sau thu hoạch rau hoa quả 2
55 NHOC24902 Quản lý cây trồng tổng hợp 2
56 KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án 2
57 NHOC28402 Trang trại tổng hợp 2
III Kiến thức bổ trợ 8
58 KNPT21602 Kỹ năng mềm 2
59 KNPT27702 Khởi nghiệp nông thôn 2
60 KNPT1022 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
61 KNPT21202 Kinh tế nông nghiệp 2
IV Thực tập nghề nghiệp 10
62 NHOC31451 Tiếp cận nghề nông nghiệp công nghệ cao 1
63 NHOC31463 Thao tác nghề nông nghiệp công nghệ cao 3
64 NHOC31496 Thực tế nghề nông nghiệp công nghệ cao 6
V Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế 10
65 NHOC31310 Khóa luận tốt nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao 10
66 NHOC31386 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao 6
67 NHOC31402 Chuyên đề thiết kế nhà sản xuất cây trồng CNC 2
68 NHOC31412 Chuyên đề xây dựng quy trình sản xuất cây trồng CNC 2
  KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 128

 

Bảng 3. Phân công giảng viên đảm nhận các học phần

STT Mã học phần Học phần Số TC Nội dung cần đạt của từng học phần (tóm tắt) Khối lượng kiến thức (LT/TH
/tự học)
Họ tên giảng viên cơ hữu phụ trách
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 30      
I Lý luận chính trị 11     Môn chung Đại học Huế
1 CTR1018 Triết học Mác – Lênin 3      
2 CTR1019 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2      
3 CTR1020 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2      
4 CTR1021 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2      
5 CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2      
II Tin học, Khoa học tự nhiên và môi trường 15      
  CBAN12202 Toán thống kê 2 Sử dụng lý thuyết thống kê, phần mềm thống kê, làm cơ sở cho việc phân tích, xử lý các số liệu thống kê chuyên ngành. Nguyễn Đức Hồng;

Phạm Thị Thảo Hiền;

Nguyễn Ngọc Ánh;

Tôn Nữ Tuyết Trinh

  CBAN10304 Hóa học 4 Đặc điểm thành phần hóa học, những biến đổi hoá học có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, chế biến, nuôi trồng các loại nông sản, thực phẩm;

– Nguyên lý của quá trình pha chế, tách chiết các chất trong thành phần đất, nước, thức ăn, cách pha chế và xác định nồng độ cũng như thành phần các chất trong đất, nước, cây trồng, thực phẩm, ….

  Đinh Thị Thu Thanh;

Dương Văn Hậu;

Lê Thu Hà;

Nguyễn văn Cần

  CBAN12302 Vật lý 2 – Kiến thức cơ bản trong vật lý như: cơ, nhiệt, điện, quang;

– Kiến thức vật lý làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho các ngành học trong nhà trường;

– Kiến thức vật lý để giải quyết những vấn đề trong kỹ thuật và cuộc sống nghề nghiệp có liên quan đến vật lý.

  Đỗ Thanh Tiến

 

  CBAN11902 Tin học 2 Kiến thức cơ bản về Tin học như soạn thảo văn bản với MS Word, tính toán trên bảng tính với MS Excel, trình chiếu MS PowerPoint, mạng máy tính, sử dụng Email,tìm kiếm thông tin hiệu quả và một số dịch vụ trên Internet làm nền tảng lý luận và thực tiễn cho các ngành trên.   Trần Thị Thùy Hương

Trần Thị Diệu Hiền

Nguyễn Thị Tuyết Lan

  CBAN11803 Sinh học 3 Kiến thức cơ bản về sinh học để làm đề tài lý luận và thực tiễn cho các ngành đào tạo ở trên   Đặng Thị Thu Hiền

Hoàng Hữu Tình

Phan Thị Duy Thuận

Trần Nguyên Thảo

  NHOC15302 Sinh thái và môi trường 2 Kiến thức cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường.   Nguyễn Đình Thi

Lê Thị Hương Xuân

Văn Thị Yến

Lê Thị Thu Hường

 

III Khoa học xã hội và nhân văn 4      
  TNMT29402 Nhà nước và pháp luật 2 Kiến thức lý luận về nhà nước và pháp luật. Các quy định cơ bản của một số văn bản pháp luật.   Nguyễn Tiến Nhật

Lê Ngọc Đoàn

  KNPT14602 Xã hội học đại cương 2 Khái niệm cơ bản của môn xã hội học và những kiến thức cơ bản về 2 chuyên ngành chuyên ngành của xã hội học: xã hội học nông thôn và xã hội học đô thị.   Trần Cao Úy

Nguyễn Văn Chung

Trần Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Lê Việt Linh; Nguyễn Trần Tiểu Phụng

B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 98      
I Kiến thức cơ sở ngành 27      
  Bắt buộc   23      
  NHOC31372 Nhập môn Nông nghiệp Công nghệ cao

 

2 Nông nghiệp công nghệ cao là gì, lịch sử phát triển, cơ sở khoa học và những ứng dụng của Nông nghiệp công nghệ cao   Vũ Tuấn Minh

Đỗ Đình Thục

  CKCN24702 Kỹ thuật điều kiển và tự động hóa

 

2 Cung cấp các kiến thức về các kỹ thuật điều khiển tự động từ đơn giản đến phức tạp nhằm áp dụng vào lĩnh vực sản xuất cây trồng   Võ Công Anh
  NHOC20902 Chọn tạo giống cây trồng

 

2 Học phần chọn tạo giống cây trồng là học phần trình bày các nguyên lý về chọn tạo giống cây trồng. Cụ thể nội dung môn học như sau: 1) Mở đầu. 2). Nguồn gen thực vật trong chọn tạo giống cây trồng. 3). Lai giống. 4) Chọn tạo giống ưu thế lai. 5) Chọn giống đột biến và đa bội thể. 6). Chọn lọc giống cây trồng. 7). Các thí nghiệm trong quá trình chọn tạo giống và hệ thống công tác giống cây trồng.   Trần Minh Quang

Trần Thị Thu Giang

  NHOC31151 Thực hành giống cây trồng

 

1 Học phần thực hành giống cây trồng sẽ cung cấp kiến thức và các thao tác thực hành liên quan đến xử lý đa bội, đột biến, lai hữu tính trên một số cây trồng chủ lực, phân loại hạt giống và kiểm tra chất lượng hạt giống.   Trần Minh Quang

Lã Thị Thu Hằng

  NHOC31262 Vi sinh vật học trồng trọt

 

2 Kiến thức cơ bản về vi sinh vật và vi sinh vật học: lịch sử phát triển, vai trò của vi sinh vật; hình thái, cấu tạo của các loại hình vi sinh vật; các đặc điểm về dinh dưỡng, sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật; đặc điểm di truyền của vi sinh vật và phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên.   Trần Thị Xuân Phương

Trần Thị Phương Nhung

  NHOC21902 Di truyền thực vật

 

2 Hiện tượng liên quan tới di truyền và đột biến. Vận dụng được những kiến thức về Di truyền học để làm nền tảng lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu cũng như ứng dụng sản xuất nông nghiệp.   Phan Thị Phương Nhi

Phạm Cường

  NHOC22502 Hóa sinh thực vật

 

2 Sự trao đổi chất và năng lượng sinh học, enzyme và sự xúc tác sinh học, quá trình trao đổi protein, carbohydrate, lipid, và mối liên quan giữa các quá trình trao đổi chất trong thực vật;   Trần Thị Lệ

Nguyễn Đình Thi

Trần Thị Hương Sen

Phùng Lan Ngọc

  NHOC25203 Sinh lý Cây trồng

 

2 Sinh lý tế bào, sự trao đổi nước, quang hợp, hô hấp, dinh dưỡng khoáng và nitơ, sinh trưởng và phát triển của thực vật.   Nguyễn Đình Thi

Trần Thị Lệ
Trần Thị Hương Sen

Phùng Lan Ngọc

  NHOC31161

 

Thực hành sinh lý thực vật

 

1 Sinh lý tế bào, sự trao đổi nước, quang hợp, hô hấp, dinh dưỡng khoáng và nitơ, sinh trưởng và phát triển của thực vật.   Nguyễn Đình Thi

Phùng Lan Ngọc

Trần Thị Hương Sen

Nguyễn Lan Phương

Lê Thị Thu Hường

  NHOC21802 Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng

 

2 Ứng dụng Công nghệ sinh học trong trồng trọt hướng đến các hướng chính: Công nghệ DNA tái tổ hợp; Sử dụng một số kỹ thuật nền tảng sử dụng trong công nghệ sinh học như kỹ thuật tách chiết DNA, kỹ thuật lai, kỹ thuật điện di và kỹ thuật PCR để phục vụ sản xuất và chọn tạo giống cây trồng; Sử dụng các chỉ thị phân tử để chọn tạo giống và chuẩn đoán sớm bệnh hại cây trồng; Kỹ thuật di truyền với cây trồng chuyển gen và kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật.   Dương Thanh Thủy

Trần Thị Phương Nhung

  NHOC26202 Thổ nhưỡng 2 Nội dung học phần gồm có 4 chương như sau: chương 1 trang bị cho sinh viên các kiến thức về nguồn gốc và sự hình thành đất; chương 2 và 3 cung cấp cho sinh viên về hóa tính đất và lý tính đất; chương 4 sẽ giới thiệu cho sinh viên những đặc điểm và tính chất của các loại đất chính ở Việt Nam.   Lê Thanh Bồn

Lê Đình Huy

Trần Thanh Đức

Nguyễn Trung Hải

Trần Thị Thúy Hằng

Nguyễn Văn Đức

 

  NHOC31201 Thực hành thổ nhưỡng và phân bón

 

1 Học phần thực hành Thổ nhưỡng và Phân bón cung cấp cho sinh viên những kiến thức để phân tích một số tính chất của đất và phân bón. Học phần gồm có 7 bài, trong đó từ bài 1 đến bài 3 cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan Thổ nhưỡng. Từ bài 4 đến bài 7 là những kiến thức liên quan đến Phân bón.   Trần Thị Ánh Tuyết

Thái Thị Huyền

  NHOC24402 Phân bón

 

2 Nội dung học phần gồm có 8 chương như sau: Chương 1: Đại cương về môn học, Chương 2 giới thiệu về Đạm và phân đạm; Chương 3 cung cấp kiến thức về Lân và phân lân; Chương 4 trình bày về Kali và phân kali; Các vấn đề cơ bản về Phân trung lượng và vi lượng trình bày trong chương 5; Chương 6 mô tả về khái niệm, đặc điểm và cách sử dụng Phân phức hợp; Chương 7: Phân hữu cơ; Chương 8: Qui trình bón phân cho cây trồng và hiệu quả kinh tế trong sử dụng phân bón.   Hoàng Thị Thái Hòa

Thái Thị Huyền

  Tự chọn (Chọn 4/10) 4      
  NHOC21702 Công nghệ sản xuất giống cây trồng

 

2 Công nghệ sản xuất giống cây trồng gồm bốn chương trình bày những vấn đề về nguyên lý sản xuất hạt giống thuần, sản xuất hạt giống lai, sản xuất giống bằng phương pháp nhân giống vô tính va những nguyên lý cơ bản trong thu hoạch, xử lý và bảo quản hạt giống.   Trần Thị Thu Giang

Trần Minh Quang

  NHOC24802 Công nghệ tưới tiêu

 

2 Học phần Phương pháp tưới tiêu gồm có 5 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến cơ sở khoa học tưới tiêu nước cho cây trồng. Các chế độ tứoi nước cho một số cây trồng chính. Áp dụng các công nghệ tưới và tiêu nước trong quá trình sản xuất, phù hợp với đặc tính sinh trưởng của cây trồng.   Nguyễn Văn Đức

Phạm Hữu Tỵ

  NHOC31392 Công nghệ điều khiển cây trồng

 

2 môn học sẽ giới thiệu các quá trình sinh trưởng, phát triển trên cây trồng mà người trồng có thể tác động để điều khiển được (sinh trưởng rễ, thân, lá, quá trình quang hợp, ra hoa, kết quả, quả chín thành thục…) cũng như cơ chế tác động và lợi ích đạt được khi tác động vào các quá trình sinh trưởng, phát triển đó.   Nguyễn Văn Quy

Trần Minh Quang

  NHOC22202 Giá thể và dinh dưỡng cây trồng

 

2 Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức về dinh dưỡng của các loại cây rau hoa quả và các biện pháp cung cấp dinh dưỡng phù hợp với với từng loại cây trồng. Các đặc tính

cơ bản của giá thể trồng cây, các nguyên tắc tạo các loại giá thể khác nhau và cách sử dụng các loại giá thể thông dụng trong nghề làm vườn.

  Hoàng Thị Thái Hòa

Nguyễn Văn Quy

  NHOC21102 Chọn và tạo giống rau hoa quả

 

2 Học phần Chọn và tạo giống rau hoa quả sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nguồn gen rau hoa quả; Chọn và tạo giống một số cây rau, hoa và cây ăn quả; Tồn trữ và bảo quản hạt giống, cây giống rau hoa và quả.   Phan Thị Phương Nhi

Trần Minh Quang

Trần Thị Thu Giang

II Kiến thức ngành 43      
  Bắt buộc 33      
  NHOC31472 Thiết kế, xây dựng và vận hành Nhà sản xuất cây trồng

 

2 Giới thiệu tổng quan về công nghệ sản xuất cây trồng trong nhà có mái che. Cách thức vận hành các hệ thống tưới, phối chế giá thể, pha chế dung dịch dinh dưỡng, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại, điều khiển chế độ môi trường (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm …), thu hoạch và vệ sinh nhà lưới cũng như kỹ thuật sản xuất trong nhà có mái che.   Vũ Tuấn Minh

Hoàng Hải Lý

  NHOC31502 Ứng dụng CNTT trong NN

 

2 Ứng dụng các công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp nhằm làm tăng tính hiệu quả và giảm chi phí nhân công trong sản xuất. Để đáp ứng mục tiêu này, môn học sẽ giới thiệu về các công nghệ về cảm biến sửu dụng trnog nông nghiệp, dự báo thời tiết và điều chính các yếu tố đầu vào thích hợp nhất cho cây trồng phát triển. Môn học cũng giúp người học biết đươc cách áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất trong quy mô lớn cũng như áp dụng một phần công nghệ thông tin trong sản xuất truyền thống hiện nay.   Nguyễn Quang Cơ

Nguyễn Văn Quy

  NHOC24002 Kỹ thuật trồng rau

 

2 Chương 1: giới thiệu chung về cây rau và giá trị của cây rau trong đời sống kinh tế xã hội; Chương 2: cung cấp kiến thức về phân loại rau và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây rau; Chương 3: trình bày về các thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây rau và các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn và rau hữu cơ; Chương 4: cung cấp kiến thức về sản xuất rau thích ứng với biến đổi khí hậu; Chương 5: kỹ thuật trồng một số loại rau phổ biến đại diện cho bốn nhóm: rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ và rau gia vị.   Hoàng Hải Lý

Vũ Tuấn Minh

  NHOC24702 Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng

 

2 Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên nông nghiệp những kiến thức cơ bản về phương pháp thiết kế và bố trí thí nghiệm cũng như việc ứng dụng toán thống kê để xử lý kết quả nghiên cứu, phân tích kết quả nghiên cứu và cách trình bày một báo cáo khoa học.   Nguyễn Trung Hải

Trần Thị Ánh Tuyết

  NHOC28202 Trồng cây trong nhà có mái che

 

2 Chương 1: Giới thiệu về công nghệ sản xuất cây trồng trong nhà có mái che; Chương 2: Hệ thống quản lý các nhân tố vô sinh ảnh hưởng đến sản xuất trong nhà có mái che; Chương 3: Giá thể trồng và chuẩn bị cây giống; Chương 4: Kỹ thuật trồng một số loại cây phổ biến trong điều kiện có mái che.   Vũ Tuấn Minh

Trần Đăng Khoa

  NHOC29502 Côn trùng học đại cương

 

2 Học phần cung cấp cho sinh viên một cách nhìn thấu đáo về côn trùng. Học phần trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về côn trùng, côn trùng học; nắm được cấu tạo hình thái bên ngoài cơ thể; cấu tạo và chức năng của các bộ máy bên trong; đặc điểm sinh vật học; đặc điểm sinh thái học; phân loại côn trùng; nguyên lý và các biện pháp phòng trừ sâu hại cây trồng; đặc điểm và các biện pháp phòng trừ của một số loài sâu hại chính trên một số cây trồng   Trần Đăng Hòa

Lê Khắc Phúc

Nguyễn Thị Giang

  NHOC28302 Quản lý dịch hại trong nhà lưới nhà kính

 

2 Học phần quản lý dịch hại trong nhà lưới, nhà kính (NLNK) gồm 4 chương, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý sản xuất cây trồng trong NLNK   Trần Thị Hoàng Đông

Lê Như Cương

Nguyễn Thị Thu Thủy

  NHOC28702 Bệnh cây đại cương

 

2 Học phần nghiên cứu về mối quan hệ ký sinh – ký chủ – điều kiện ngoại cảnh cụ thể ở các nội dung chính sau: (1) Quá trình bệnh lý, các nhóm triệu chứng bệnh cây và phương pháp chẩn đoán bệnh cây; (2) Sinh thái bệnh cây, đặc điểm phát sinh phát triển bệnh và dịch bệnh; vai trò của ngoại cảnh đến bệnh và dịch bệnh; (3) Nguyên nhân gây bệnh cây; (4) Nguyên lý và các biện pháp quản lý bệnh hại cây trồng; và (5) Các bệnh hại cây trồng chủ yếu.   Nguyễn Vĩnh Trường

Trần Thị Thu Hà

Lê Như Cương

  NHOC31112 Thực hành BVTV đại cương

 

2 Sinh viên được thực hành cách điều tra, đánh giá tình hình bệnh hại cây trồng trên đồng ruộng, cách thu mẫu bệnh cây cho việc chẩn đoán bệnh. Sinh viên sẽ thực hành các kỹ thuật cơ bản sử dụng trong chẩn đoán bệnh cây trong phòng thí nghiệm, bao gồm quan sát và mô tả các nhóm triệu chứng bệnh cây cơ bản, cơ quan sinh trưởng, sinh sản của vi sinh vật gây bệnh và chẩn đoán bệnh hại trên các nhóm cây trồng quan trọng   Nguyễn Thị Giang

Trương Thị Diệu Hạnh

Lê Khắc Phúc

  NHOC22602 Kỹ thuật trồng hoa cây cảnh

 

2 Giới thiệu chung về hoa và cây cảnh. Những yêu cầu của hoa và cây cảnh đối vớiđiều kiện ngoại cảnh. Vườn ươm và phương pháp nhân giống hoa và cây cảnh. Bảo quản hoa cắt. Kỹ thuật trồng một số cây hoa phổ biến và có giá trị tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu   Đỗ Đình Thục

Nguyễn Quang Cơ

  NHOC31422 Nông nghiệp chính xác

 

2 Môn học sẽ đề cập đến các lĩnh vực như cần nắm được các nhu cầu và yêu cầu chính xác của cây trồng, biết sử dụng các hệ thống cảm biến để thu thập thông tin về môi trường và sử lý thông tin đó. Nắm được các phương pháp tác động để thay đổi các yếu tố môi trường cho gần với nhu cầu chính xác nhất của cây trồng, từ đó sẽ đưa ra được quy trình canh tác chính xác để phát huy tối đa tiềm năng về năng suất của cây trồng   Nguyễn Văn Quy

Nguyễn Đình Thi

  NHOC23802 Kỹ thuật trồng cây không đất

 

2 Để trồng được cây trong môi trường không có đất người trồng cần hiểu rõ các nguyên lý hấp thụ dinh dưỡng của cây trồng, nắm được các kỹ thuật chế biến và sử dụng dung dịch dinh dưỡng, giá thể. Đồng thời năm được cách chế tạo và sử dụng các hệ thống trồng cây không đất để ứng dụng cho từng loại cây cụ thể.   Nguyễn Văn Quy

Vũ Tuấn Minh

  NHOC31141 Thực hành công nghệ sinh học

 

1 Giới thiệu cho sinh viên có một cái nhìn tổng quan về tổ chức hoạt động của một phòng thí nghiệm công nghệ sinh học đồng thời giới thiệu các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học như: kỹ thuật tách chiết DNA thực vật; Định tính và định lượng DNA; Kỹ thuật PCR; Phân tích sản phẩm PCR; Kỹ thuật pha môi trường nuôi cấy in vitro; Kỹ thuật khử trùng và cấy mẫu in vitro.   Dương Thanh Thủy

Trần Thị Triêu Hà

Trần Thị Phương Nhung

 

  NHOC26302 Thực hành nông nghiệp tốt và Nông nghiệp an toàn

 

2 Xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp an toàn và thực hành nông nghiệp tốt   Nguyễn Tiến Long

Trần Đăng Hòa

Nguyễn Vĩnh Trường

Lê Khắc Phúc

  NHOC31442 Nông nghiệp hữu cơ

 

2 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ. Cung cấp cho sinh viên những cơ sở khoa học của nông nghiệp hữu cơ, nắm được những tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ, hiểu và quản lý tốt các yếu tố cây trồng, nước, đất đai, phân bón. Từ đó, có thể lựa chọn và xây dựng quy trình trồng trọt theo hướng hữu cho một đối tượng cây trồng cụ thể.   Hoàng Hải Lý

Trần Đăng Khoa

Nguyễn Văn Đức

Lê Khắc Phúc

  NHOC29902 Kỹ thuật trồng nấm và cây dược liệu

 

2 Học phần gồm có 4 chương như sau: Chương 1: Sinh lý và phát triển của nấm; Chương 2: Kỹ thuật trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu phổ biến; Chương 3: Yêu cầu sinh thái và các nguyên tắc thu hái, sơ chế cây dượ cliệu; Chương 4: Kỹ thuật trồng một số loại cây dược liệu phổ biến.   Vũ Tuấn Minh

Đỗ Đình Thục

  NHOC31482 Thực hành sản xuất cây trồng NN CNC

 

2 Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát quy trình từ việc lên kế hoạch, chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến tổ chức sản xuất cây trồng theo hướng công nghệ cao. Ngoài ra học phần cũng rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng, thao tác trong việc chuẩn bị và sản xuất một loại cây trồng nhất định theo hướng công nghệ cao.   Nguyễn Văn Quy

Vũ Tuấn Minh

  Tự chọn (Chọn 10/18) 10      
  NHOC29802 Kỹ thuật sản xuất cây lương thực

 

2 Học phần giúp người học tìm hiểu các tiến bộ kỹ thuật đã và đang áp dụng trong thâm canh  như giống, thời vụ, mật độ, làm đất, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cỏ dại và triển vọng về phát triển  của cây lúa, cây ngô, cây khoai lang và cây sắn   Trịnh Thị Sen

Phạm Lê Hoàng

  NHOC29702 Kỹ thuật sản xuất cây công nghiệp

 

2 Học phần gồm 07 loại cây trồng đại diện cho các loại cây công nghiệp, trong đó có 04 cây dài ngày (Cao su, hồ tiêu, cà phê và chè) và 03 cây ngắn ngày (Mía, lạc và đậu tương).   Lê Văn Chánh

Nguyễn Hồ Lam

Hoàng Kim Toản

  NHOC31432 Nông nghiệp đô thị

 

2 Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khái niệm, vai trò, chức năng và các loại Nông nghiệp đô thị. Các mô hình Nông nghiệp đô thị phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới, cũng như các kỹ thuật áp dụng để sản xuất cây trồng trong Nông nghiệp đô thị   Nguyễn Văn Quy

Lê Văn Chánh

  NHOC23702 Kỹ thuật trồng cây ăn quả 2 Chương 1: mở đầu, giới thiệu chung về cây ăn quả; Chương 2 cung cấp kiên thức về thiết kế và trồng mới vườn cây ăn quả; Chương 3 trình bày về kỹ thuật cắt tỉa, tạo hình và nhân giống cây ăn quả; Chương 4: kỹ thuật trồng cam quýt; Chương 5: kỹ thuật trồng chuối.   Nguyễn Quang Cơ

Trần Đăng Khoa

  NHOC23502 Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươm

 

2 Chương 1: Đại cương về môn học; Chương 2: Nhân giống hữu tính cây rau hoa quả tự thụ phấn; Chương 3: Nhân giống vô tính rau hoa quả; Chương 4: Nhân giống rau hoa quả áp dụng công nghệ cao; Chương 5: Vườn ươm.   Nguyễn Quang Cơ

Hoàng Hải Lý

  NHOC23602 Kỹ thuật sau thu hoạch rau hoa quả

 

2 Nội dung học phần gồm có 5 chương như sau: Chương 1: Đặc điểm các sản phẩm rau, hoa, quả; Chương 2: Các quá trình xảy ra đối với các sản phẩm rau, hoa, quả sau thu hoạch; Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến các quá trình xảy ra với các sản phẩm rau, hoa, quả sau thu hoạch; Chương 4: Kỹ thuật thu hoạch các sản phẩm rau, hoa, quả; Chương 5: Kỹ thuật bảo quản các sản phẩm rau, hoa, quả.   Vũ Tuấn Minh

Hoàng Hải Lý

  NHOC24902 Quản lý cây trồng tổng hợp

 

2 Môn học cung cấp cho học viên một cách nhìn thấu đáo về ICM. Môn học này sẽ trang bị cho học viên các chiến lược của ICM, các biện pháp thực hiện ICM, nghiên cứu và thực hiện và chuyển giao một chương trình ICM. Nắm được các kiến thức và phương pháp về ICM   Lê Khắc Phúc

Trần Đăng Hòa

  KNPT24802 Xây dựng và quản lý dự án

 

2 Học phần nhằm trang bị cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về  lập kế hoạch dự án theo phương pháp có sự tham gia và các kỹ năng cơ bản trong quản lý dự án.Nội dung chính của học phần  bao gồm:  (1) Những khái niệm cơ bản về quản lý dự án;  (2) Xây dựng dự án;  (3) Phân tích và thẩm định dự án;  (4) Lập kế hoạch và thực hiện dự án;  và (5) Giám sát và đánh giá dự án.   Ngô Hữu Toàn
  NHOC28402 Trang trại tổng hợp

 

2 Học phần gồm 3 chương. Chương tổng quan giới thiệu chung về các loại hình và đặc trưng của trang trại. Chương thứ hai trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, các nguyên lý xây dựng trang trại tổng hợp. Chương thứ ba trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản lý tổng hợp trong trang trại nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao trong sản xuất.   Lê Văn Chánh

Trịnh Thị Sen

III Kiến thức bổ trợ 8      
  KNPT21602 Kỹ năng mềm 2 Trang bị kiến thức về các kỹ năng mềm và có khả năng vận dụng kỹ năng mềm vào cuộc sống cũng như công việc gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng xin việc   Lê Thị Hồng Phương

Lê Việt Linh

Nguyễn Tiến Dũng

  KNPT27702 Khởi Nghiệp Nông Thôn

 

2 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng để khởi nghiệp trong lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao   Đinh Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Bích Thủy

Trương Quang Hoàng

  KNPT1022 Phương pháp tiếp cận khoa học 2 Khái niệm về khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học; các phương pháp thu thập và xử lý thông tin; các loại hình nghiên cứu, giả thiết khoa học và các bước thực hiện đề tài nghiên cứu.   Nguyễn Viết Tuân

Nguyễn Ngọc Truyền

  KNPT21202 Kinh tế nông nghiệp

 

2 Học phần Kinh tế nông nghiệp nhằm trang bị cho sinh viên một cách hệ thống cho học viên những quan điểm lý luận, phương pháp và công cụ để nghiên cứu  phân tích các vấn đề kinh tế trong sản xuất nông nghiệp:   Nguyễn Thiện Tâm

Đinh Thị Kim Oanh

IV Thực tập nghề nghiệp 10      
  NHOC31451 Tiếp cận nghề nông nghiệp công nghệ cao

 

1  Nội dung học phần gồm có 5 chương như sau: Giới thiệu môn học; Môi trường việc làm, vai trò và vị trí của người kỹ sư ngành Nông học; Các năng lực chuyên môn của kỹ sư ngành NNCNC; Thái độ và kỹ năng cần có của người  kỹ sư ngành NNCN; Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bản thân.   Đỗ Đình Thục

Nguyễn Quang Cơ

  NHOC31463 Thao tác nghề nông nghiệp công nghệ cao

 

3 Học phần Thao tác Nông nghiệp công nghệ cao nhằm giúp sinh viên cũng cố lý thuyết và nắm vững thực hành trong nhà có mái che thông qua việc gieo trồng và chăm sóc cho các loại cây trồng.   Đỗ Đình Thục
  NHOC31496 Thực tế nghề nông nghiệp công nghệ cao

 

6 Thực tế nghề NNCNC diễn ra trong thời gian 24 tuần (22 tuần thực tập tại cơ quan, 2 tuần viết báo cáo) giúp cho sinh viên làm quen với môi trường làm việc tương lai của họ và lĩnh vực chuyên môn của kỹ sư ngành NNCNC. Sinh viên làm chủ được những căn bản về kiến thức, kỹ năng và thái độ trong những lĩnh vực chuyên môn ngàn NNCNC và tích lũy được kinh nghiệm thông qua việc thực tế nghề. Sinh viên tiến hành thực tế nghề theo (những nhiệm vụ) đề cương hoạt động thực tế nghề đặt ra.   Đỗ Đình Thục
V Khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế 10      
  NHOC31310 Khóa luận tốt nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao 10      
  NHOC31386 Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao 6      
   HOC31402 Chuyên đề thiết kế nhà sản xuất cây trồng CNC

 

2  Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên về cách thức và tiến trình thiết kế nhà sản xuất NNCNC. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại hình nhà sản xuất cây trồng NNCNC cập nhật, dựa trên cơ sở nền tảng kiến thức này sinh viên có thể lựa chọn và tự thiết kế, xây dựng thành công nhà sản xuất cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng miền và cho các loại cây trồng   Đỗ Đình Thục

Nguyễn Quang Cơ

  NHOC31412 Chuyên đề xây dựng quy trình sản xuất cây trồng CNC

 

2  Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên về cách thức và tiến trình xây dựng một quy trình kỹ thuật cho rau hoa quả trong nhà màng. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về rau hoa quả và những quy trình sản xuất rau hoa quả cập nhật, dựa trên cơ sở nền tảng kiến thức này sinh viên có thể lựa chọn và tự xây dựng những quy trình cho các loại cây trồng rau hoa quả khác đáp ứng được những tiêu chí đánh giá của các bộ tiêu chuẩn cập nhật về quy trình sản xuất rau hoa quả an toàn và chất lượng tốt trong và ngoài nước.   Đỗ Đình Thục

Nguyễn Quang Cơ

  KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA 128      

 

2.2. Dự kiến tuyển sinh trong 3 năm sau khi được phê duyệt

Bảng 4. Dự kiến tuyến sinh trong 3 năm tới

Năm Chỉ tiêu dự kiến

(Theo xét kết quả thi THPT quốc gia)

Ghi chú
2020 50  
2021 50  
2022 50