Quy trình hướng dẫn Thực tế nghề

136

Quy trình hướng dẫn Thực tế nghề cho sinh viên Khoa Nông học, áp dụng từ Khóa 51. File kèm theo. 3-Quy trinh_ThucTeNghe-KNH