Danh mục đề tài dự án thực hiện tại TT Huế từ năm 2015-2020 của CBVC Khoa Nông học

135

Danh mục đề tài dự án thực hiện tại TT Huế từ năm 2015-2020 của CBVC Khoa Nông học

Thống kê đề tài tại Thừa Thiên Huế 2015-2020 – NH

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHCN THỰC HIỆN TẠI TTH: 2015-2020
TT TÊN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CẤP ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM THỜI GIAN THỰC HIỆN-KẾT THÚC
1 Xây dựng mô hình sản xuất giống lạc TK10 kháng bệnh héo xanh ở Thừa Thiên Huế cấp Tỉnh PGS.TS. Lê Như Cương 2013-2015
2 Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Tỉnh GS.TS. Trần Đăng Hòa 2015-2017
3 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây Chùm ngây (Moringa oleiferaLamk) phù hợp trên địa bàn thành phố Huế cấp Thành phố PGS.TS. Trần Thị Thu Hà 12/2015-05/2018
4 Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng các giống ớt cay chất lượng cao tại thị xã Hương Trà cấp Huyện ThS. Lê Khắc Phúc 12/2017-5/2018
5 Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra Zư và A Ri tại Thừa Thiên Huế Nhiệm vụ quỹ gen cấp QG TS. Nguyễn Tiến Long 6/2018-5/2021
6 Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chịu hạn cho đất trồng lúa phụ thuộc nước trời ở Miền Trung cấp Bộ PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi 2016-2017
7 Nghiên cứu bảo tồn giống Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế Nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ GS.TS. Trần Đăng Hòa 2016-2018
8 Hoàn thiện công nghệ sản xuất ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại các tỉnh miền Trung Dự án SXTN cấp Bộ ThS. Lê Khắc Phúc 2017-2018
9  Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn có ích Bacillus sp. phòng trừ bệnh héo rũ và kích thích sinh trưởng lạc tại miền Trung Việt Nam, Mã số: B2017-DHH-42. cấp Bộ PGS.TS.Lê Như Cương 2017-2018
10 Xây dựng mô hình Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây đậu nành Đ9 ở vùng chuyển đổi cây sắn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Cấp thị xã ThS. Lê Khắc Phúc 2020