Danh mục công trình khoa học của CBVC Khoa Nông học

117

Link: DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC THUỘC KHOA NÔNG HỌC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NÔNG HỌC

 

Tìm kiếm công trình khoa học theo tên cán bộ viên chức và đường link kèm theo
Trần Thị Hoàng Đông https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2668
Trần Đăng Hòa http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/855
Lê Như Cương http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/843
Nguyễn Vĩnh Trường https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/867
Trần Thị Thu Hà https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/938
Nguyễn Thị Thu Thủy https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/937
Trần Thị Xuân Phương https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/943
Nguyễn Thị Giang https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3499
Trương Thị Diệu Hạnh https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/851
Nguyễn Thị Dung https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2695
Lê Thanh Bồn http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/831
Hoàng Thị Thái Hòa http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/853
Trần Thanh Đức http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/846
Trịnh Thị Sen http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/862
Lê Văn Chánh http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/846
Nguyễn Văn Đức http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/941
Lê Thị Thu Hường http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/944
Thái Thị Huyền https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2659
Nguyễn Hồ Lam http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/946
Nguyễn Trung Hải http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2657
Phạm Lê Hoàng http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2657
Lê Thị Hương Xuân http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/935
Nguyễn Quang Cơ http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3254
Trần Thị Ánh Tuyết http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3100
Trần Thị Lệ https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/859
Nguyễn Đình Thi http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/934
Phan Thị Phương Nhi http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/931
Vũ Tuấn Minh http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/947
Trần Thị Thu Giang http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2931
Đỗ Đình Thục http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/865
Hoàng Hải Lý http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2689
Nguyễn Văn Quy http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/940
Trần Đăng Khoa http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/948
Dương Thanh Thủy http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/932
Trần Thị Phương Nhung http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2040
Trần Thị Hương Sen http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3101
Phùng Lan Ngọc http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3501
Trần Thị Triêu Hà http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2688
Lã Thị Thu Hằng http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/930
Trần Minh Quang https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2041
Lê Khắc Phúc https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2039
Đặng Văn Sơn https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/950
Hồ Công Hưng https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2696
Hoàng Trọng Nghĩa https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3598