Quy trình hướng dẫn Thao tác nghề

139

Quy trình hướng dẫn Thao tác nghề cho sinh viên Khoa Nông học áp dụng từ Khóa 51. File đính kèm.2-Quy trinh_ThaoTacNghe-KNH