Ban chủ nhiệm Khoa Nông học qua các thời kỳ

325

BAN CHỦ NHIỆM KHOA HIỆN NAY (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Trưởng khoa:

PGS.TS. Lê Như Cương

SĐT: +84914242922

Email:

lecuong@huaf.edu.vn

lncuong@hueuni.edu.vn

Phụ trách chung
Phó trưởng khoa:

GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

SĐT:  +84914546204

Email:

hoangthithaihoa@huaf.edu.vn

Phụ trách Đào tạo, quản lý sinh viên và quảng bá tuyển sinh
Phó trưởng khoa:

PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi

SĐT: +84943822155

Email:

phanthiphuongnhi@huaf.edu.vn

Phụ trách Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp và cơ sở vật chất

 

Trợ lý Khoa Nông học:

Trợ lý giáo vụ;  Thư ký Khoa Trợ lý khoa học
ThS. Nguyễn Thị Dung

SĐT: +84914058435

Email: nguyenthidung@huaf.edu.vn

ThS. Lê Khắc Phúc

SĐT: +84989194985 / +84912121362

Email: lekhacphuc@huaf.edu.vn, 

          lkphuc@hueuni.edu.vn

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NÔNG HỌC QUA CÁC THỜI KỲ

Nhiệm kỳ Ban chủ nhiệm
Năm 2014 – 2019

 

Trưởng khoa: GS.TS. Trần Đăng Hòa  

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Lê Như Cương

Năm 2009 – 2014

 

Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Đăng Hòa

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Phó Trưởng Khoa: ThS. Bùi Xuân Tín

Năm 2005 – 2009

 

Trưởng khoa: TS. Lê Tiến Dũng

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Lệ

Phó Trưởng Khoa: ThS. Trần Thị Xuân An

Năm 1998 – 2004

 

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu

Phó trưởng khoa: KS. Võ Văn Quang

Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Năm 1994 – 1997

 

Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Văn Minh

Phó trưởng khoa: KS. Võ Văn Quang

Năm 1989 – 1993

 

Trưởng khoa: KS. Mai Thị Bích Hồng

Phó trưởng khoa: KS. Dương Phước Thắng

Phó trưởng khoa: KS. Nguyễn Dũng Tiến

Năm 1986 – 1988

 

Quyền Trưởng khoa: TS. Vũ Thành

Phó trưởng khoa: KS. Mai Thị Bích Hồng

Năm 1984 – 1986

 

Phó Trưởng khoa (Phụ trách chung): KS. Mai Thị Bích Hồng

Phó trưởng khoa: KS. Lê Văn Tả 

Năm 1978 – 1983

 

Trưởng khoa: GS.TSKH. Võ Hùng

Phó trưởng khoa: GS.TSKH. Phan Liêu

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bình

Phó trưởng khoa: TS. Trần Trung Ngự

Năm 1976 – 1978

 

Trưởng khoa: PGS.TS. Trương Đích

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Xuân Lạc

Năm 1967 – 1976 Trưởng khoa: PGS.TS. Hoàng Đức Phương

Phó Trưởng khoa: Đ/c Trần Sung (1967-1971)

Phó trưởng khoa: Đ/c Vũ Phương

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Xuân Lạc