Danh mục đề tài cấp trường năm 2016

148

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

KHOA NÔNG HỌC

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

STT (ghi theo mã đơn vị) Tên đề tài Chủ trì  và thành viên đề tài, ghi đầy đủ họ tên các thành viên tham gia ĐT theo thứ tự, chủ trì đứng thứ nhất từ trên xuống, nếu có để làm cơ sở tính giờ NCKH (Lưu ý: không ghi chức danh, học vị) Mục tiêu và nội dung chính Thời gian thực hiện Kinh phí cấp năm 2016
Đơn vị Dự kiến kết quả đạt được NSNN do ĐHH cấp Nguồn khác
TNH

2016-01

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp ghép hoa Hồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế 1 Hồ Công Hưng

2 Đỗ Đình Thục

3 Nguyên Quang Cơ

Khoa NH Mục tiêu đề tài:

Xác định khả năng sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp ghép hoa Hồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chính:

– Xác định được tổ hợp ghép sinh trưởng, phát triển tổ

– Xác định được khả năng tiếp hợp giữa  mắt ghép và gốc ghép

– 1 – 2 nhóm sinh viên NCKH

– Báo cáo tổng kết

– Xác định từ 1-2 tổ hợp ghép sinh trưởng và phát triển tốt

2016 5.500.000 500.000
TNH

2016-02

 Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúacó  triển vọng  tại Thừa Thiên Huế. 1 Trần Thị Thu Giang

2 Trần Minh Quang

3 Phan Thị Phương Nhi

Khoa NH Mục tiêu:

– Tuyển chọn một số giống lúa có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao nhằm khai thác có hiệu quả trên đất trồng lúa tại Thừa Thiên Huế.

Nội dung chính:

– Nghiên cứu các đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các giống lúa;

– Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất;

– Tình hình sâu bệnhhại;

– Các chỉ tiêu về dạng hạt.

– Chọn được 1 – 2 giống lúa;

– Sản phẩm đào tạo: 1 SV làm khóa luận tốt nghiệp.

– Sản phẩm khoa học:

+ Báo cáo khoa học.

+ 1 bài báo trong nước (bản thảo).

Từ tháng 12/2015 đén tháng 12/2016 5.500.000 500.000
TNH

2016-03

Đánh giá đặc tính nông sinh học của tập đoàn giống đậu tương ngắn ngày năng suất cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Hồ Lam

2 Nguyễn Hữu Hòa

3 Hoàng Trọng Kháng

4 Lê Văn Chánh

Khoa NH Mục tiêu đề tài

– Đánh giá được đặc tính nông sinh học của tập đoàn giống đậu tương

– Xác định giống đậu tương ngắn ngày, năng suất cao, ít sâu bệnh phù hợp với điều kiện tỉnh thừa thiên huế.

1 bài báo

2-3 sv

Giống cây trồng

Báo cáo khoa học

2016 5.500.000 4.500.000
TNH

2016-04

Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm vân chi  (Trametes versicolor) trồng tại Thừa Thiên Huế. 1 Lê Thị Thu Hường

2 Trần Thị Ngân

3 Nguyễn Đình Thi

4 Vũ Tuấn Minh

Khoa NH Mục tiêu đề tài:

Xác định được nấm vân chi thích hợp với điều kiện nuôi trồng tại Thừa Thiên Huế.

Nội dung nghiên cứu chính

– Đánh giá sinh trưởng của nấm vân chi trong môi trường nuôi cấy thuần khiết và môi trường trung gian.

– Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của nấm vân chi trên nguyên liệu trồng

– Báo cáo khoa học

– 1 nhóm NCKH cấp sinh viên

Tháng 11/2015 -11/2016 5.500.000 500.000
TNH

2016-05

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương trên đất thịt nhẹ tại Thừa Thiên Huế. 1 Trần Thị Ánh Tuyết

2 Thái Thị Huyền

3 Nguyễn Văn Đức

Khoa NH Mục tiêu:

Nhằm xác định được liều lượng lân phù hợp với sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương trên đất thịt nhẹ tại Thừa Thiên Huế.

Nội dung chính:

– Nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng lân đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương.

– Nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng lân đến tính chất hoá học của đất thịt nhẹ.

– Báo cáo khoa học

– 1 sinh viên thực tập tốt nghiệp

1/2016-12/2016 5.500.000 500.000
TNH

2016-06

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây mía (Sacc-harum officinarum). 1 Trần Thị Triêu Hà

2 Lã Thị Thu Hằng

3 Trần Thị Phương Nhung

4 Trần Thị Xuân Phương

Khoa NH – Mục tiêu: Xác định quy trình nhân giống in vitro cây mía  (Sacc-harum officinarum)

– Nội dung chính:

+ Nghiên cứu phương pháp khử trùng

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh và tạo chồi từ nuôi cấy mảnh lá non cây mía

+ Nghiên cứu tạo cây mía hoàn chỉnh in vitro.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể ươm trồng đến tỷ lệ sống của cây con in vitro

– Báo cáo khoa học

– 1 quy trình

2016 5.500.000 2.500.000
TNH 2016-07 Nghiên cứusửdụng nấm xanh Metarhizium anisopliaephòng trừ rầy lưng trắng hạilúa tại Thừa Thiên Huế 1. Trần Thị Xuân Phương

2. Trần Thị Hoàng Đông

2. Nguyễn Thị Thu Thủy

3. Lê Khắc Phúc

Khoa NH Mục tiêu:

+ Mục tiêu chung: Xác định khả năng trừ rầy lưng trắng của nấm xanh góp phần vào công tác phòng trừ rầy lưng trắng hại lúa có hiệu quả theo hướng an toàn bền vững với môi trường ở Thừa Thiên Huế.

+ Mục tiêu cụ thể:

– Xác định được liều lượng chế phẩm trừ rầy lưng trắng có hiệu lực cao;

– Xác định thời gian xử lý chế phẩm trừ rầy lưng trắng cho hiệu lực cao.

Nội dung:

– Nghiên cứu xác định hiệu lực trừ rầy lưng trắng cảu chế phẩm nấm xanh trong phòng thí nghiệm;

– Đánh giá hiệu lực trừ rầy lưng trắng của chế phẩm nấm xanh ở điều kiện nàh lưới

– Báo cáo khoa học;

– Bài báo (bản thảo).

2016 5.500.000 3.500.000
TNH 2016-08 Ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây đậu đen trên đất xám bạc màu tỉnh Thừa Thiên Huế 1 Nguyễn Văn Đức

2 Phan Thị Hằng

3 Lê Chí Công

Khoa NH Mục tiêu đề tài:

Xác định được liều lượng phân hữu cơ và mật độ trồng hợp lý cho cây đậu đen góp phần hoàn thiện quy trình canh tác cây đậu đen trên đất xám bạc màu.

Góp phần xây dựng quy trình công nghệ

Báo cáo khoa học

Bài báo khoa học

Đào tạo 1 thạc sĩ, 1 kỹ sư

2016 5.500.000
TNH

2016-09

 Nghiên cứu quy trình chế tạo và thử nghiệm viên giá thể bằng đất sét nung 1 Nguyễn Văn Quy

2 Bùi Xuân Tín

3 Trịnh Thị Sen

Khoa NH 1. Mục tiêu của đề tài:

– Xây dựng quy trình chế tạo viên giá thể bằng đất nung.

– Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất cây dâu tây trồng trên một số tỷ lệ phối trộn giữa viên giá thể bằng đất sét nung và mụn dừa.

2. Nội dụng chính

– Nghiên cứu vật liệu phối trộn thích hợp để tạo độ xốp cho viên giá thể bằng đất sét nung.

– Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn vật liệu tạo độ xốp cho viên giá thể bằng đất nung.

– Nghiên cứu kích thước của vật liệu phối trộn tạo độ xốp cho viên giá thể bằng đất sét nung

– Hoàn thiện quy trình chế tạo viên giá thể bằng đất sét nung

– Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất cây dâu tây trồng trên một số tỷ lệ phối trộn giữa viên giá thể bằng đất sét nung và mụn dừa.

– Quy trình sản xuất viên giá thể bằng đất sét nung

– Sản phẩm viên giá thể bằng đất sét nung để trồng cây.

– Số liệu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất cây dâu tây trồng trên một số tỷ lệ phối trộn giữa viên giá thể bằng đất sét nung và mụn dừa.

– Báo cáo kết quả nghiên cứu.

01/2016 – 11/2016 5.500.000 3.500.000
TNH 2016-10 Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của giống lúa Japonica nhập nội trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016 tại Thừa Thiên Huế 1Nguyễn Quang Cơ

2Hoàng Trọng Kháng

3Trương Thị Diệu Hạnh

Khoa NH Mục tiêu:

– Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa Japonica nhập nội.

– Góp phần làm đa dạng nguồn gen phục vụ cho công tác chọn lọc, lai tạo giống.

Nội dung chính:

– Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và vật chất khô qua các giai đoạn.

– Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh hại

– Đánh giá năng suất của giống lúa Japonica nhập nội.

Báo cáo khoa học 2016 5.500.000
TNH 2016-11 Nghiên cứu sự sinh trưởng của cây hương liệu vanilla (Vanilla planifolia) sau trồngtrên các loại giá thể khác nhau tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 1 Vũ Tuấn Minh

2 Huỳnh Kim Hiếu

Khoa NH Mục tiêu của đề tài.

– Tìm ra những ưu điểm trong công tác nhân giống đối với cây vanilla nhằm nhanh chóng ứng dụng có hiệu quả vào việc mở rộng diện tích trồng.

– Góp phần hoàn thiện quy trình trồngvà nhân giống đối với cây vanilla

Nội dung chính

– Tỷ lệ sống, tỷ lệ đẻ nhánh

– Nghiên cứu sự sinh trưởng của cây vanilla

– Nghiên cứu một số chỉ tiêu phát triển rễ.

– Diện tích lá và chỉ số diện tích lá.

Báo cáo khoa học

1 Khóa luận tốt nghiệp

2016 5.500.000