Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2021

131

Đề tài cấp trường và sinh viên năm 2021

TT Nội dung thực hiện Trách nhiệm thực hiện Hạn chót Sản phẩm giao nộp
1 Nộp đề xuất theo mẫu quy định đề tài cấp trường và sinh viên cho các Khoa Cá nhân, các nhóm nghiên cứu, nhóm sinh viên 07/08/2020 Mẫu đề xuất đúng qui định
2 Sơ tuyển cấp Khoa Hội đồng Khoa học & Đào tạo Khoa sơ tuyển các đề xuất với kinh phí và số lượng phân bổ như năm 2020. 14/08/2020 Biên bản xét chọn, danh mục các đề xuất được chọn
3 Hội đồng tuyển chọn danh mục đề xuất cấp trường

 

Hội đồng tuyển chọn 21/08/2020 – Biên bản

– Bảng tổng hợp

– Phiếu đánh giá

4 Nộp danh mục tuyển chọn cho ĐHH Phòng KH,HTQT&TTTV 31/08/2020 Danh mục và công văn gửi ĐHH

– Đề tài cấp trường: Quyết định 390/QĐ-ĐHNL về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

– Đề tài nhóm sinh viên NCKH: Quyết định 240/QĐ-ĐHH về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHH.

– Tất cả văn bản và biểu mẫu để được tải lên trang văn bản của Phòng KH,HTQT&TTTV: https://khcn.huaf.edu.vn/van-ban-khcn-2/

       Trong quá trình triển khai, các đơn vị, cá nhân có ý kiến hoặc cần tư vấn liên hệ Phòng KH,HTQT&TTTV qua email: tranthiphuongnhi@huaf.edu.vn và khcn-htqt@huaf.edu.vn để giải trình và hỗ trợ.

PTPN