Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2021

0
30

Đề tài cấp trường và sinh viên năm 2021

TT Nội dung thực hiện Trách nhiệm thực hiện Hạn chót Sản phẩm giao nộp
1 Nộp đề xuất theo mẫu quy định đề tài cấp trường và sinh viên cho các Khoa Cá nhân, các nhóm nghiên cứu, nhóm sinh viên 07/08/2020 Mẫu đề xuất đúng qui định
2 Sơ tuyển cấp Khoa Hội đồng Khoa học & Đào tạo Khoa sơ tuyển các đề xuất với kinh phí và số lượng phân bổ như năm 2020. 14/08/2020 Biên bản xét chọn, danh mục các đề xuất được chọn
3 Hội đồng tuyển chọn danh mục đề xuất cấp trường

 

Hội đồng tuyển chọn 21/08/2020 – Biên bản

– Bảng tổng hợp

– Phiếu đánh giá

4 Nộp danh mục tuyển chọn cho ĐHH Phòng KH,HTQT&TTTV 31/08/2020 Danh mục và công văn gửi ĐHH

– Đề tài cấp trường: Quyết định 390/QĐ-ĐHNL về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

– Đề tài nhóm sinh viên NCKH: Quyết định 240/QĐ-ĐHH về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHH.

– Tất cả văn bản và biểu mẫu để được tải lên trang văn bản của Phòng KH,HTQT&TTTV: https://khcn.huaf.edu.vn/van-ban-khcn-2/

       Trong quá trình triển khai, các đơn vị, cá nhân có ý kiến hoặc cần tư vấn liên hệ Phòng KH,HTQT&TTTV qua email: tranthiphuongnhi@huaf.edu.vn và khcn-htqt@huaf.edu.vn để giải trình và hỗ trợ.

PTPN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here