Chương trình học bổng thuộc dự án Merging Voices

179
Phòng KHCN – HTQT nhận được thông báo của Đại học Huế về chương trình học bổng thuộc dự án Merging Voices – Erasmus+ dành cho sinh viên bậc đại học/sau đại học/cán bộ giảng dạy, hành chính:
Trên đây là đường link để các các nhân có quan tâm đăng ký tham gia.