Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên cấp Đại học Huế năm 2021

54

Đề tài “Nghiên cứu hiệu lực trừ nhện gié hại lúa của các loại thuốc trừ nhện tại Thừa Thiên Huế” do nhóm sinh viên, Trương Đức Linh, Cao Thị Thúy Lài, Nguyễn Thị Thu Nhi lớp Bảo vệ thực vật K53 thực hiện, dưới sự hướng dẫn của GVC.TS. Trần Thị Hoàng Đông, đã đạt giải ba giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên cấp Đại học Huế năm 2021.

Nghiên cứu của nhóm đã thử nghiệm hiệu lực của các loại thuốc trừ nhện (Kinalux 25EC, Miktox 2.0EC, Calicydan 260EC, Comite 73EC, Brightin 4.0EC, Nilmite 550SC) ở nồng độ khuyến cáo trong phòng thí nghiệm cho thấy Comite 73EC là thuốc có hiệu lực trừ nhện gié cao nhất với hiệu lực đạt 82,68% sau 1 ngày xử lý và kéo dài đến 5 ngày sau xử lý còn 66,78%. Nghiên cứu về thời gian phun thuốc Comite 73EC trừ nhện gié trong nhà lưới đã xác định được công thức phun 2 lần vào 10 và 25 ngày sau lây nhiễm (giai đoạn kết thúc đẻ nhánh và làm đòng) cho hiệu lực trừ nhện đạt 60,83% và năng suất lúa đạt cao nhất là 29,87 gam/chậu. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc phòng trừ nhện gié, một đối tượng gây hại nghiêm trọng trên cây lúa hiện nay ở Thừa Thiên Huế và các vùng trồng lúa trên cả nước.