Nghiệm thu cơ sở Đề tài KH&CN

14

Vào lúc 8h00, ngày 20 tháng 5 năm 2021, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh Neochrysocharis okazakii Kamijo phòng trừ ruồi đục lá rau tại Thừa Thiên Huế” Mã số: QPTKHCN.2018-KC.02CS do GS.TS. Trần Đăng Hòa, Trường Đại học Nông Lâm làm chủ nhiệm.

Đề tài đã đạt được một số kết quả như sau:

(1) Hoàn thiện 01 quy trình nhân nuôi ong ký sinh N. okazakii phòng trừ ruồi đục lá rau tại Thừa Thiên Huế;

(2) Thực hiện thành công 01 mô hình thử nghiệm sản xuất rau sử dụng ong ký sinh N. okazakii có hiệu quả, dễ áp dụng cho người dân;

(3) 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Scopus);

(4) Đào tạo 03 kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật.

Với những kết quả đạt được trên đây, đề tài đã được Hội đồng đánh giá và xếp loại xuất sắc. Đồng thời, đề xuất phát các hướng nghiên cứu tiếp theo và nhân rộng mô hình trong tới gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình nghiệm thu: