Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

174

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021

Thông tin ở đường link đính kèm

https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-chon-chu-nhiem-de-tai-khcn-cap-bo-nam-2021.html