Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

96

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Thông tin ở link đính kèm:

https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-de-xuat-nhiem-vu-khcn-tinh-thua-thien-hue-nam-2021.html