Ban chủ nhiệm Khoa Nông học qua các thời kỳ

0
114

Ban chủ nhiệm khoa hiện tại (2020 – nay)

Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Như Cương

Phó trưởng khoa: GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa (Phụ trách Đào tạo)

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi (Phụ trách Khoa học)

Các trợ lý khoa

Trợ lý khoa học: ThS. Lê Khắc Phúc

Trợ lý giáo vụ: ThS. Nguyễn Thị Dung

Ban chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ

Năm 1967 – 1973

Trưởng khoa: PGS.TS Hoàng Đức Phương

Năm 1974 – 1975

Trưởng khoa: PGS.TS Trương Đích

Phó trưởng khoa: PGS.TS Trần Xuân Lạc

Phó trưởng khoa: GS.TSKH Võ Hùng

Năm 1976 – 1978

Trưởng khoa: GS.TSKH Võ Hùng

Phó trưởng khoa: GS.TSKH Phan Liêu

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bình

Năm 1979 – 1980

Trưởng khoa: GS.TSKH Võ Hùng

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bình

Phó trưởng khoa: TS. Trần Trung Ngự

Năm 1981 – 1984

Trưởng khoa: GS.TSKH Võ Hùng

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bình

Năm 1985 – 1988

Quyền Trưởng khoa: TS. Vũ Thành

Phó trưởng khoa: KS. Mai Thị Bích Hồng

Năm 1989 – 1991

Trưởng khoa: KS. Mai Thị Bích Hồng

Phó trưởng khoa: KS. Dương Phước Thắng

Năm 1992 – 1993

Trưởng khoa: KS. Mai Thị Bích Hồng

Phó trưởng khoa: KS. Nguyễn Dũng Tiến

Năm 1994 – 1997

Trưởng khoa: PGS.TS Trần Văn Minh

Phó trưởng khoa: KS. Võ Văn Quang

Năm 1998 – 2005

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu

Phó trưởng khoa: KS. Võ Văn Quang

Phó Trưởng Khoa: Th.S. Nguyễn Thị Nguyệt

Năm 2005 – 2009

Trưởng khoa: TS. Lê Tiến Dũng

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Lệ

Phó Trưởng Khoa: Th.S. Trần Thị Xuân An

Năm 2009 – 2014

Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Đăng Hòa

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường

Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

Phó Trưởng Khoa: Th.S. Bùi Xuân Tín

Năm 2014 – 2019

Trưởng khoa: GS.TS. Trần Đăng Hòa  

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Lê Như Cương

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here