Kết quả đánh giá ngoài Khung chương trình Đào tạo ngành Khoa học cây trồng

114

Ngành KHCT thuộc Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã được Trung tâm kiểm định đánh giá ngoài cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo