Lý lịch khoa học TS. Lê Tiến Dũng

0
39

                                                     LÝ LỊCH KHOA HỌC                                                                                                                   

1. Họ và tên: Lê Tiến Dũng

2. Năm sinh:   1953                                        3. Nam/Nữ:  nam

4. Chức danh GS, PGS:                                    Năm được phong:

    Học vị:                                                               Năm đạt học vị

5. Chức danh nghiên cứu:                               Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng:  11/107 Phùng Hưng, Huế

7. Điện thoại: CQ:                NR:                 DĐ: 0914156578   

    Fax:                                                           Email:     dunghongson@gmail.com

8. Cơ quan nơi làm việc:

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

NN2 Hà Bắc

TT

1978

Thạc sỹ

NL Huế

TT

1999

Tiến sỹ

VKHKTNNVN

DT – Chọn Giống

2003

Thực tập sinh

 

 

 

10. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

1971 – 1976

Quân đội

D9, E66, F10

Miền nam

1976 – 1978

SV

ĐHNN2

Việt Yên, Hà Bắc

1978 – nay

Giảng viên

ĐHNL Huế

Huế

        

11. Các môn học đảm nhiệm(Cao đắng, đại học, cao học và tiến sỹ)

11.1. Cao đẳng và đại học: Chọn giống cây trồng, Công nghệ sản xuất giống, Phương pháp tiếp cận khoa học

11.2. Cao học: Cây công nghiệp ngắn ngày, Công nghệ sản xuất hạt giống

11.3. Tiến sỹ

12. Các hướng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, luận văn cao học và luận án tiến sỹ      

12.1. Khoá luận tốt nghiệp: giống cây trồng

12.2. Luận văn cao học: giống cây trồng

12.3. Luận án tiến sỹ

13. Các công trình KHCN công bố chủ yếu (Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất, theo thứ tự năm gần nhất sau đến năm xa nhất)

14. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

 

 

 

 

15. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)           

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

 

 

 

 

 

 

                 

16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây  -Liệt kê theo thứ tự thời gian gần nhất đến xa)

16.1. Đề tài, dự án đãchủ trì

– Tên đề tài. Năm thực hiện. Đề tài thuộc chương trình gì. Tình trạng đã nghiệm thu (Loại xuất sắc/tốt/khá)/chưa nghiêm thu

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian thực hiện

(ngày, tháng, năm theo Hợp đồng ký kết)

Tình trạng đề tài

(thời điểm nghiệm thu, kết quả đạt được)

Cấp quản lý

(cấp nhà nước/ bộ/ cơ sở/ khác)

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều tiết sinh trưởng và các chất bổ sung khác nhau nhằm xác định môi trường thích hợp cho quá trình nhân nhanh một số loại cây trồng bằng nuôi cấy mô – tế bào (Chủ trì)

1999 – 2000

Đã nghiệm thu

Xuất sắc

Đề tài cấp Bộ

2. Xây dựng mô hình nhân giống lạc mới (chủ trì)

 

2000 – 2005

Đã nghiệm thu

Xuất sắc

Chương trình Khuyến nông và Khuyến Lâm

3. Xây dựng mô hình nhân giống lúa mới (chủ trì)

2004

Đã nghiệm thu

Xuất sắc

Chương trình Khuyến nông và Khuyến Lâm

4. Thu thập và tạo nguồn vật liệu khởi đầu để chọn, tạo một số dòng (giống) mới (lúa, lạc), có năng suất chất lượng tốt, thích ứng với điều kiện sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh miền Trung.

2007 – 2008

Đã nghiệm thu

Xuất sắc

Đề tài cấp Bộ trọng điểm

5. Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống một số cây có củ (khoai môn sọ, khoai mỡ) có khả năng chịu hạn phục vụ sản xuất ở vùng Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên

 

Đã nghiệm thu

Khá

Cấp Nhà nước Độc lập

6. Nhiệm vụ Khai thác quỹ gen

2011 – 2015

Đang thực hiện

Cấp Nhà nước

 

16.2. Đề tài, dự án đã tham gia

– Tên đề tài. Năm thực hiện. Thành viên/Thư ký. Đề tài thuộc chương trình gì. Tình trạng đã nghiệm thu (Loại xuất sắc/tốt/khá)/chưa nghiêm thu

17. Giải thưởng(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Giấy khen của GDĐHH

Có nhiều thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học từ 2000 – 2005

về có các sản phẩm ưu việt tham gia triễn lãm KHCN năm 2014 của ĐHH

2005

 

 

2014

18. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

Chọn tạo giống lạc mới: các giống lạc DT1, DT2, DL3; chọn tạo giống lúa mới: giống lúa TC1, NH3, NH6, NH7, NH8, NH9: đang được sản xuất và sản xuất thử tại một số địa phương ở miền Trung. Trong đó, NH3 (DT68) đã được công nhận giống thử nghiệm Quốc gia 2012

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here