Lý lịch khoa học GS.TS Trần Văn Minh

0
39

                                                                   LÝ LỊCH KHOA HỌC                                                                                                              

1. Họ và tên: Trần Văn Minh

2. Năm sinh:15/01/1952                                3. Nam/Nữ: nam

4. Chức danh: Giáo sư                                      Năm được phong: 2015

     Học vị:Tiến sỹ                                                 Năm đạt học vị: 1993

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên           Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng: 83, Nguyễn Cư Trinh, TP Huế

7. Điện thoại: CQ:054 3525544;         NR: 054 3529833; DĐ: 0913425242    

                                                           Fax:                                                       Email: tvminh52@gmail.com     

8. Cơ quan nơi làm việc: Bộ môn Di truyền – Giống cây trồng, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Nông nghiệp 2, Hà Bắc

Trồng trọt

1975

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

Trường Đại học Nông nghiệp 1, hà Nội

Chọn và nhân giống cây trồng

1993

Thực tập sinh

Trường Đại học Nông nghiệp Khác Cốp, Liên Xô (cũ)

Thực tập giảng dạy về chọn tạo giống cây trồng

1988

10. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

1976-1983

Giảng viên

Đại học NN2 Hà Bắc

Việt Yên, Hà Bắc

1984-1988

Giảng viên

Trường ĐHNN 2 Huế

102, Phùng Hưng, TP Huế

1989-1993

Giảng viên, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính

Trường ĐHNN 2 Huế

102, Phùng Hưng, TP Huế

1994-1997

Giảng viên, Trưởng khoa trồng trọt

Trường ĐHNL Huế

102, Phùng Hưng, TP Huế

1997-2000

Giảng viên, Phó Hiệu trưởng

Trường ĐHNL Huế

102, Phùng Hưng, TP Huế

2000-2009

Giảng viên, Hiệu trưởng

Trường ĐHNL Huế

102, Phùng Hưng, TP Huế

2010-2012

Giảng viên,, Trưởng bộ môn

Trường ĐHNL Huế

102, Phùng Hưng, TP Huế

2012-nay

Giảng viên

Trường ĐHNL Huế

102, Phùng Hưng, TP Huế

       

11. Các môn học đảm nhiệm(Cao đắng, đại học, cao học và tiến sỹ)

11.1. Cao đẳng và đại học: Giống cây trồng; Công nghệ sản xuất giống; Di truyền thực vật; Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng; Chọn tạo giống chống sâu bệnh

11.2. Cao học: Giống cây trồng nâng cao; Di truyền thực vật nâng cao; Cây lương thực

11.3. Tiến sỹ: Giống cây trồng nâng cao; Khảo nghiệm, kiểm định giống cây trồng;

12. Các hướng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, luận văn cao học và luận án tiến sỹ      

12.1. Khoá luận tốt nghiệp: chọn tạo giống cây trồng; Đa dạng sinh học; Kỹ thuật trồng trọt

12.2. Luận văn cao học: chọn tạo giống cây trồng; Đa dạng sinh học; Kỹ thuật trồng trọt

12.3. Luận án tiến sỹ: chọn tạo giống cây trồng; Đa dạng sinh học; Kỹ thuật trồng trọt

13. Các công trình KHCN công bố chủ yếu (Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất, theo thứ tự năm gần nhất sau đến năm xa nhất)

13.1. Sách chuyên khảo, sách giáo trình:

STT

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia

Nơi xuất bản

Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có

1

1998

Giáo trình chọn tạo và sản xuất giống cây trồng

Tham gia viết

NXB Nông nghiệp

 

2

2003

Giáo trình cây lương thực

Chủ biên

NXB Nông nghiệp

 

3

2004

Cây ngô -nghiên cứu và sản xuất

Chủ biên

NXB Nông nghiệp

 

4

2008

Giáo trình giống cây trồng

Chủ biên

NXB Đại học Huế

 

5

2011

Giáo trình Di truyền thực vật

Chủ biên

NXB Đại học Huế

 

13.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN):

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số, từ trang …. đến trang …., của tạp chí

Mức độ tham gia

(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)

Mã số chuẩn quốc tế ISSN

1

2009

Ảnh hưởng của liều lượng phân kali đến khả năng sinh trưởng, năng suất và hàm lượng tinh bột của giống sắn KM94 trên đất cát

Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 6, trang 79-87

Đồng tác giả

1859 – 1388

2

 

Kết quả nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa lai có triển vọng tại tỉnh Phú Yên

Tạp chí kinh tế sinh thái, viện kinh tế sinh thái, số 32, trang 79-84

Đồng tác giả

 

3

 

Ảnh hưởng của liều lượng N,P,K đến tình hình phát sinh một số đối tượng sâu bệnh hại chính đối với giống lúa HT1 tại huyện hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 10, trang 15-18

Đồng tác giả

0866 – 7020

4

 

Ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón khác nhau đến năng suất lúa lai trên đất phù sa tại tỉnh Phú Yên

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 11, trang 16-20

Đồng tác giả

0866 – 7020

5

 

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng, giống ngô phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngô thực phẩm ở Thừa Thiên – Huế

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 12, trang 106-111

Đồng tác giả

0866 – 7020

6

 

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của các giống hoa chuông trên các loại giá thể khác nhau ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong vụ Đông xuân năm 2009-2010

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 3, trang 158-163

Đồng tác giả

0866 – 7020

7

 

Nghiên cứu khả năng tái sinh, nhân nhanh và tạo củ in-vitro từ bầu nhụy hoa lily (Lilium Sorbone)

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 10, trang 27-31

Đồng tác giả

0866 – 7020

8

 

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây hoa chuông (Sinningia spesiosa) in-vitro

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 6, trang 102-107

Đồng tác giả

0866 – 7020

9

 

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển của hai giống hoa lily trên các giá thể trong vụ Đông Xuân tại Thừa thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 1

Đồng tác giả

1859 – 1388

10

2013

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa lily Sorbonne ở thế hệ G1 sau khi xử lý lạnh củ in-vitro tại Thừa thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 7, trang 35-41

Đồng tác giả

1859 – 1388

11

2014

Đánh giá thực trạng sản xuất, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển các giống lúa địa phương tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn

Đồng tác giả

0866 – 7020

12

2014

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể và khối lượng cây giống in-vitro đến khả năng sinh trưởng của cây hoa chuông ở giai đoạn vườn ươm

Tạp chí nông nghiệp & phát triển nông thôn

Đồng tác giả

0866 – 7020

 

14. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

 

 

 

 

15. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)           

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

 

 

 

 

 

 

                 

16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia   

TT

Tên CT, ĐT

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kết quả

1

Chọn và nhân hạt giống ngô lai HN2 để phục vụ cho sản xuất

CN

 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1991, 1992, 1993

Tốt

2

Chọn giống ngô có năng suất cao khu vực hóa tại các tỉnh miền Trung

CN

 

B92.12.06

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1993, 1994, 1995

Xuất sắc

3

Chọn và khảo nghiệm giống ngô cho miền Trung. Nhánh của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên chọn tạo các giống ngô mới có ưu thế hơn các giống đang dùng, các phương pháp sản xuất hạt”.

Chủ nhiệm đề tài nhánh

Tham gia đề tài cấp Nhà nước

KN 01.04

1991, 1992, 1993, 1994,

Khá

4

Các biện pháp kỹ thuật thâm canh ngô ở miền Trung. Nhánh của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu cơ cấu luân canh tăng vụ và các biện pháp kỹ thuật canh tác ngô, xây dựng các mô hình trồng ngô lai”.

Chủ nhiệm đề tài nhánh

Tham gia đề tài cấp Nhà nước

KN 01.05

 1993,

1994,

 

Tốt

5

Thu thập, bảo tồn và nghiên cứu sử dụng một số cây trồng quan trọng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ở miền Trung.

CN

 

B96.08.

TĐ01.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1996, 1997, 1998

Tốt

6

Đánh giá thực trạng một số loại đất và cây trồng sau trận đại hồng thủy tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bước đầu đề xuất các giải pháp khắc phục

CN

 

 

 

 

B2000.08.27.TĐ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2000 – 2001

Xuất sắc

7

Điều tra đa dạng sinh học, xây dựng dự án khả thi bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học khu di tích lịch sử văn hóa Khánh Giang – Trường Lệ,  huyện Nghĩa hành, tỉnh Quảng Ngãi

CN

 

Tỉnh Quảng Ngãi

2000, 2001

Xuất sắc

8

Đánh giá tổn thất sau thu hoạch các nông sản và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tổn thất ở tỉnh Quảng Ngãi

CN

 

Tỉnh Quảng Ngãi

2003- 2004

Tốt

9

Nghiên cứu phát triển cây tiêu, nghiên cứu nhóm bệnh héo rũ trên cây lạc, bệnh lợn con ỉa phân trắng và biện pháp phòng trừ ở địa bàn tỉnh Quảng Bình

CN

 

 

 

B2002- 08-TĐ01,

Bộ GD&ĐT

2003-2005

Tốt

10

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng, giống  ngô phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngô thực phẩm ở Thừa Thiên Huế

CN

 

B2006-ĐHH02-02,

Bộ GD&ĐT

2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here