Thông báo nghiệm thu đề tài cấp trường và sinh viên năm 2013

122
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM HUẾ

Khoa: Nông học

Số:….TB/KNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

      Thừa Thiên Huế, ngày 12  tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v: Nghiệm thu đề tài cấp trường và sinh viên năm 2013)

Kính gửi: – Cán bộ, giáo viên và các nhóm sinh viên NCKH năm 2013

Đến nay, thời gian thực hiện các đề tài Nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp trường và sinh viên năm 2013 gần kết thúc.  Để tiến hành các thủ tục nghiệm thu đề tài NCKH theo đúng tiến độ, Khoa Nông học kính thông báo đến Cán bộ, giáo viên và các nhóm sinh viên NCKH một số nội dung như sau:

1.       Các đề tài cần hoàn thiện báo cáo và gửi bản file (bằng CD và gửi qua email: ngatran@huaf.edu.vn), và 02 bản cứng, về cho trợ khoa học (cô Trần Thị Nga, ĐT: 0976 941 456), trước 15h00 ngày 30 tháng 10 năm 2013.

2.       Thời gian nghiệm thu đề tài dự kiến trong khoảng từ  4 đến 16 tháng 11 năm 2013 (Thời gian nghiệm thu cụ thể sẽ được thông báo đến quý thầy, cô và các nhóm sinh viên khi có quyết định chính thức).

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Vĩnh Trường