Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH Cấp Trường trọng điểm năm 2021

15

Theo kế hoạch triển khai đề tài cấp Trường trọng điểm năm 2021, Ngày 21/6/2022 Phòng KH,HTQT&TTTV và Phòng Tổ chức hành chính cùng BCN Khoa Nông học tham gia kiểm tra tiến độ đề tài. Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sắn (Manihot esculenta) MS: TĐ2021-03 do TS. Dương Thanh Thuỷ làm chủ trì.
Chủ trì đề tài cùng các thành viên tham gia đã báo cáo tiến độ đề tài, lãnh đạo các Phòng đã trao đổi ý kiến và thống nhất cao với kết quả đề tài và các đề xuất của nhóm thực hiện.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra tiến độ.