Thông báo: Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Khoa học cây trồng đợt tháng 10/2021

86

         Trong đợt xét tuyển nghiên cứu sinh tháng 10 năm 2021, đã có 2 Nghiên cứu sinh trúng tuyển ngành Khoa học cây trồng do Khoa Nông học quản lý theo quyết định số 1935/QĐ-DHH, Giám đốc Đại học Huế ký ngày 9 tháng 12 năm 2021. Bao gồm:
1. NCS. Nguyễn Đặng Toàn Chương;
2. NCS. Nguyễn Văn Hoàn
Khoa Nông học chúc mừng 2 Nghiên cứu sinh và tập thể Cán bộ hướng dẫn.

Chi tiết theo file đính kèm:View Fullscreen