THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN NĂM 2022

133

Theo thông báo số 218/TB-ĐHNL ngày 1 tháng 10 năm 2021 v/v triển khai thực hiện kế hoạch đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2022, Khoa đề nghị các chủ trì đề tài lưu ý thời gian thực hiện.

Các biểu mẫu liên quan tải trên trang web: https://khcn.huaf.edu.vn/van-ban-khcn-2/

View Fullscreen