Hội nghị Viên chức Khoa Nông học, người lao động năm 2020

10

Sáng ngày 30/11/2020, Khoa Nông học đã tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2020. Tham gia Hội nghị có toàn thể VC, người lao động trong Khoa.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa đọc Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của CBVC năm học 2019-2020 và Phương hướng hoạt động năm học 2020-2021.

Hội nghị đã lắng nghe 10 ý kiến góp ý về Đào tạo và CTSV, KHCN, tư tưởng CBGV trong Khoa, công tác thu chi, phúc lợi … với mục đích luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và xây dựng Khoa ngày càng phát triển.

Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết và đưa vào chương trình hành động cho năm học 2020-2021.