Thông báo về việc tổ chức thi B1 dành cho học viên cao học thuộc ĐH Huế

84

Thông báo về việc tổ chức thi B1 dành cho học viên cao học thuộc ĐH Huế,

Thông tin ở link đính kèm.

https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-danh-gia-noi-bo-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-trinh-do-tuong-duong-cap-do-b1-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dai-hoc-hue-nam-2020.html

20200914_163338_1394_TB_DHH

View Fullscreen