LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ KHỬ TRÙNG VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

131

Tên chương trình: Khử trùng và xử lý môi trường   

Thời gian: 1 tháng

Số tiết: 50 Tiết

Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 – Phùng Hưng ,TP Huế

Đơn vị tổ chức: Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Phương thực đào tạo: Trực tiếp/ trực tuyến

Cấp chứng nhận: Do Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kinh phí đào tạo: Do học viên chi trả

 

TT

 

Học phần

Số Tiết  

Ghi chú

Lý thuyết Thực hành
2 Kiến thức cơ bản về khử trùng và xử lý môi trường 10 0
3 Hướng dẫn thực hiện một số quy trình khử trùng và xử lý môi trường 10 0
4 Sử dụng hóa chất trong khử trùng và xử lý môi trường 10 0
5 Thực hành, thực tế

(2 tiết thực hành = 1 tiết lý thuyết)

20

 

Mời  công ty  tham gia
Tổng số tiết 30 20  

Đăng ký học: Học viên đăng ký trực tiếp tại  văn phòng Khoa Nông học, qua điện thoại 02343.5255.44, DĐ: 0914058435  hoặc qua email:nguyenthidung@huaf.edu.vn