Chuyên ngành Bảo vệ thực vật

0
37

 

 

 

 

 

Khung chương trình đào tào thạc sĩ chuyên ngành  Bảo Vệ Thực Vật

 

Mã ngành: 60.62.01.12

 

TT

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

A

KIẾN THỨC CHUNG

5

1

Triết học

2

2

Ngoại ngữ

3

B

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ

 12

 

* Học phần bắt buộc

8

2

Thống kê sinh học ứng dụng

2

3

Sinh thái học côn trùng

2

4

Sinh thái bệnh hại thực vật

2

5

Sinh lý cây trồng nâng cao

2

 

* Học phần tự chọn

4/14

6

Quan hệ đất và cây trồng

2

7

Chọn giống cây trồng nâng cao

2

8

Dinh dưỡng cây trồng nâng cao

2

9

Hệ thống nông nghiệp

2

10

Dịch tễ học thực vật

2

11

Công nghệ sinh học

2

12

Giống chống chịu dịch hại

2

C

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

18 

 

* Học phần bắt buộc

12

13

Nấm hại thực vật

2

14

Hình thái và phân loại côn trùng

2

15

Sinh vật học côn trùng

2

16

Khoa học quản lý cỏ dại

2

17

Nông dược bảo vệ thực vật

2

18

Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)

2

 

* Học phần tự chọn

6/14

19

Vi khuẩn và vi rút hại thực vật

2

20

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

2

21

Đấu tranh sinh học

2

22

Quản lý dịch hại sau thu hoạch

2

23

Tuyến trùng hại thực vật

2

24

Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)

2

25

Quản lý sinh vật hại rừng 

2

D

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

10

 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

45

 

  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here