Chuyên ngành Bảo vệ thực vật

142
Khung chương trình đào tào thạc sĩ chuyên ngành  Bảo Vệ Thực Vật

Mã ngành: 60.62.01.12

TT Tên học phần Số tín chỉ
A KIẾN THỨC CHUNG 5
1 Triết học 2
2 Ngoại ngữ 3
B PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ  12
* Học phần bắt buộc 8
2 Thống kê sinh học ứng dụng 2
3 Sinh thái học côn trùng 2
4 Sinh thái bệnh hại thực vật 2
5 Sinh lý cây trồng nâng cao 2
* Học phần tự chọn 4/14
6 Quan hệ đất và cây trồng 2
7 Chọn giống cây trồng nâng cao 2
8 Dinh dưỡng cây trồng nâng cao 2
9 Hệ thống nông nghiệp 2
10 Dịch tễ học thực vật 2
11 Công nghệ sinh học 2
12 Giống chống chịu dịch hại 2
C PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 18 
* Học phần bắt buộc 12
13 Nấm hại thực vật 2
14 Hình thái và phân loại côn trùng 2
15 Sinh vật học côn trùng 2
16 Khoa học quản lý cỏ dại 2
17 Nông dược bảo vệ thực vật 2
18 Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) 2
* Học phần tự chọn 6/14
19 Vi khuẩn và vi rút hại thực vật 2
20 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) 2
21 Đấu tranh sinh học 2
22 Quản lý dịch hại sau thu hoạch 2
23 Tuyến trùng hại thực vật 2
24 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 2
25 Quản lý sinh vật hại rừng 2
D LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 10
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 45