Đoàn đánh giá ngoài đánh giá chính thức chương trình đào tạo ngành KHCT – Phỏng vấn các bên liên quan

66

Đoàn đánh giá ngoài tiến hành phỏng vấn Nhà Tuyển dụng lao động, giảng viên, cán bộ Quản lý và cán bộ hỗ trợ